Justert nåverdi (APV): Oversikt, formel og eksempel

Justert nåverdi (APV): Oversikt, formel og eksempel.

Originaltittelen diskuterer begrepet justert nåverdi og gir en oversikt over formelen og et eksempel. Den omformulerte tittelen angir ganske enkelt den justerte nåverdien og gir en oversikt over formelen og et eksempel.

Hva er risikojustert diskonteringsrente?

Risk-adjusted Discount Rate (RADR) er et verktøy som brukes i finansiell analyse for å redegjøre for risikoen som ligger i et investeringsprosjekt. RADR brukes til å diskontere kontantstrømmene til et prosjekt for å ta høyde for det faktum at en dollar i dag er verdt mer enn en dollar i morgen hvis det er risiko for at investeringen ikke oppnår forventet avkastning.

RADR beregnes ved først å estimere risikofri avkastning og prosjektets beta. Risikofri rente er avkastningen som kan tjenes på en investering uten risiko. Prosjektets beta er et mål på volatiliteten til prosjektets kontantstrømmer i forhold til markedet. RADR beregnes deretter ved å legge til risikofri rente og prosjektets beta multiplisert med markedsrisikopremien.

RADR er et nyttig verktøy for å sammenligne investeringsprosjekter med ulike risikoprofiler. Den kan også brukes til å beregne avkastningskravet for et prosjekt. Dette er avkastningen som en investor trenger å tjene på prosjektet for å være likegyldig mellom å investere i prosjektet og å investere i en risikofri eiendel.

RADR har en rekke begrensninger. For det første er den avhengig av estimater av risikofri rente og prosjektets beta, som kan være vanskelig å estimere nøyaktig. For det andre tar den ikke hensyn til alle former for risiko, som likviditetsrisiko og politisk risiko. Til slutt forutsetter den at markedsrisikopremien er konstant, noe som kanskje ikke er tilfelle i virkeligheten.

Når bør APV tilnærmingene til FTE og WACC brukes?

Tilnærmingene til FTE (Firm-specific Target Earnings) og WACC (Weighted Average Cost of Capital) bør brukes når investeringsbeslutninger tas. FTE-tilnærmingen er basert på troen på at et firmas aksjekurs bestemmes av inntjeningen firmaet genererer. WACC-tilnærmingen er basert på troen på at et firmas aksjekurs bestemmes av kostnadene til firmaets kapital.

APV-tilnærmingen (Adjusted Present Value) bør brukes når investeringsbeslutningen er basert på verdien av firmaet som helhet. APV-tilnærmingen tar hensyn til tidsverdien av penger og effekten av skatter.

Hva er et eksempel på diskonteringsrente? Diskonteringsrenten er avkastningen som en investor krever for å foreta en investering. For eksempel, hvis en investor har en diskonteringsrente på 10 % og de vurderer en investering som vil gi tilbake 100 dollar på ett år, er investeringen bare verdt 90 dollar for investoren. For at investeringen skal være verdt $100 for investoren, må den returnere $110 på ett år (10% avkastning).

Hvordan beregner jeg WACC?

The Weighted Average Cost of Capital (WACC) er en finansiell beregning som brukes til å måle et selskaps kostnader ved å finansiere sin forretningsdrift. WACC representerer det veide gjennomsnittet av kostnadene for alle de forskjellige kapitalkildene som brukes av et selskap: gjeld, egenkapital og preferanseaksjer.

WACC beregnes vanligvis ved å bruke følgende formel:

WACC = (E/V) * Re + ((D/V) * Rd) * (1-Tc)

hvor: * *
E = markedsverdi av egenkapital
V = markedsverdi av all kapital
Re = kostnad for egenkapital
D = markedsverdi av gjeld
Rd = kostnad for gjeld
Tc = selskapsskattesats
* * For å beregne WACC må du først bestemme kostnadene for hver type kapital. Egenkapitalkostnaden er forventet avkastning på investeringen for aksjeeiere. Gjeldskostnaden er renten på selskapets utestående gjeld. Selskapsskattesatsen er den skattesatsen som gjelder for selskapets inntekt.

Når du har bestemt kostnadene for hver type kapital, må du beregne markedsverdien av hver type kapital. Markedsverdien av egenkapitalen er markedsprisen per aksje multiplisert med antall utestående aksjer. Markedsverdien av gjeld er utestående saldo av selskapets gjeld multiplisert med renten. Markedsverdien av all kapital er summen av markedsverdien av egenkapitalen og markedsverdien av gjelden.

Til slutt må du beregne WACC. WACC er det veide gjennomsnittet av kostnadene til alle de ulike kapitalkildene som brukes av et selskap. Vektene er markedsverdiene for hver type kapital.

Du kan bruke WACC til å sammenligne finansieringskostnadene for ulike selskaper. En lavere WACC betyr at et selskap har lavere kostnad for å finansiere sin forretningsdrift.

WACC er ikke et perfekt mål på

Hva brukes APV til?

Den justerte nåverdien (APV) er en verdsettelsesmetode som tar hensyn til effektene av finansiering ved estimering av verdien av et prosjekt.APV-tilnærmingen brukes ofte når et prosjekt har kompleks finansiering, for eksempel med gired buyouts eller prosjekter med betydelig gjeldsfinansiering.

APV-metoden estimerer verdien av et prosjekt ved først å estimere prosjektets unlevered verdi (dvs. verdien av prosjektet hvis det kun var finansiert med egenkapital), og deretter legge til nåverdien av prosjektets skatteskjold og andre fordeler som tilfaller prosjektet fra dets gjeldsfinansiering.

APV-tilnærmingen blir ofte sett på som en utvidelse av den tradisjonelle DCF-tilnærmingen, som kun estimerer verdien av et prosjekt basert på dets uutnyttede kontantstrømmer. Fordelen med APV-tilnærmingen er at den eksplisitt tar hensyn til verdien av skatteskjoldene og andre fordeler som tilfaller prosjektet fra dets gjeldsfinansiering.

En potensiell ulempe med APV-tilnærmingen er at den kan være mer kompleks å beregne enn den tradisjonelle DCF-tilnærmingen. I tillegg kan APV-tilnærmingen gi opphav til ulike verdiestimat for samme prosjekt avhengig av forutsetningene som er gjort om prosjektets finansiering.