Infant-Industry Theory Definition

Spedbarnsindustriteorien er ideen om at det noen ganger er nødvendig for en regjering å beskytte unge industrier i utvikling mot utenlandsk konkurranse gjennom bruk av tollsatser eller andre handelshindringer. Teorien er basert på forutsetningen om at disse nystartede firmaene ennå ikke er i stand til å konkurrere mot etablerte utenlandske firmaer og trenger tid til å vokse og utvikle seg.

Det finnes noen forskjellige varianter av spedbarnsindustriteorien, men de deler alle den samme grunnleggende ideen. Den vanligste versjonen hevder at det er i et lands beste interesse å pleie sine egne industrier, selv om det betyr midlertidig beskyttelse mot utenlandsk konkurranse. Dette er fordi disse næringene i det lange løp vil være i stand til å konkurrere på global skala og vil gi betydelige økonomiske fordeler for landet.

Andre varianter av teorien hevder at det ikke bare er unge industrier som trenger beskyttelse, men enhver industri som er avgjørende for landets økonomiske utvikling. Dette kan inkludere industrier som er avgjørende for landets infrastruktur, eller som er nøkkelen til utvikling av ny teknologi.

Spedbarnsindustriteorien har blitt brukt for å rettferdiggjøre et bredt spekter av statlig politikk, fra tollsatser og andre handelshindringer, til subsidier og andre former for økonomisk bistand. Det har blitt brukt av land over hele verden, og er fortsatt et kontroversielt tema i dag.

Hva er spedbarnsindustriens argument for å sette opp hindringer for import?

Spedbarnsindustriens argument for å sette opp hindringer for import er at det beskytter spedbarnsindustrien mot konkurransen fra større, mer etablerte firmaer. Ved å gjøre det lar det spedbarnsindustrien vokse og utvikle seg, og til slutt bli en sterk konkurrent på det globale markedet.

Det finnes en rekke forskjellige måter å beskytte en spedbarnsindustri på, inkludert tariffer, kvoter og subsidier. Den mest effektive beskyttelsen er ofte en kombinasjon av alle tre.

Argumentet for spedbarnsindustrien er ikke uten kritikere. Noen hevder at det er proteksjonisme forkledd som økonomisk utvikling, og at det til syvende og sist fører til ineffektivitet og stagnasjon. Andre hevder at det kan være et legitimt verktøy for økonomisk utvikling, men bare hvis det brukes sparsomt og med stor forsiktighet.

Hva er hovedgrunnene til å beskytte spedbarnsnæringer Hvorfor er det vanskelig å slutte å beskytte dem?

Det er noen grunner til hvorfor spedbarnsnæringer kan beskyttes:

1. Å gi industrien tid til å vokse og bli konkurransedyktig
2. Å oppmuntre til utvikling av nye og innovative produkter
3. Å skape arbeidsplasser og anspore økonomisk vekst

Men når en industri først har blitt beskyttet, kan det være vanskelig å stoppe proteksjonismetiltakene. Dette er fordi:

1. Næringen kan ha blitt avhengig av proteksjonismetiltakene
2. Næringen kan være mindre konkurransedyktig enn andre næringer som ikke ble beskyttet
3. Det kan være politisk press for å fortsette å beskytte industri Hvilken av følgende økonomer har gitt spedbarnsindustriteorien? Svaret er at økonomen som ga spedbarnsindustriteorien var Alexander Hamilton.

Hva er spedbarnsindustrien og dumpingsargumenter for beskyttelse?

Spedbarnsindustriens argument for beskyttelse antyder at nyetablerte innenlandske firmaer i visse bransjer krever tid for å bli konkurransedyktige med utenlandske firmaer i de samme bransjene. Derfor trenger disse unge firmaene en form for beskyttelse mot utenlandsk konkurranse for å overleve og vokse til større, mer konkurransedyktige firmaer. Logikken bak dette argumentet er at på sikt vil disse beskyttede innenlandske firmaene være i stand til å konkurrere effektivt med utenlandske firmaer, noe som fører til økt konkurranse, innovasjon og generell effektivitet i den innenlandske økonomien.

Dumpingargumentet for beskyttelse antyder at utenlandske firmaer kan delta i "dumping"-aktiviteter, der de selger sine produkter på hjemmemarkedet til priser under produksjonskostnadene. Denne dumpingen kan skade innenlandske bedrifter, siden de ikke er i stand til å konkurrere med disse kunstig lave prisene. Dumping kan også føre til en nedadgående spiral i prisene, ettersom innenlandske bedrifter blir tvunget til å senke prisene for å holde seg konkurransedyktige, noe som fører til lavere fortjeneste og til slutt permitteringer og nedleggelser av fabrikker. Logikken bak dette argumentet er at ved å beskytte innenlandske firmaer mot utenlandsk dumping, vil den innenlandske økonomien kunne opprettholde sunne konkurransenivåer og unngå de skadelige effektene av kunstig lave priser.

Hva er meningen med spedbarnsindustri?

Begrepet spedbarnsnæringer refererer til ideen om at noen bransjer er mer umodne eller mindre utviklet enn andre, og at det kan være nødvendig å gi dem spesiell beskyttelse eller bistand for å hjelpe dem til å vokse og utvikle seg.Denne beskyttelsen kan ha form av tariffer, subsidier eller andre tiltak utformet for å hjelpe industrien med å konkurrere mot mer etablerte rivaler.

Begrunnelsen for beskyttelse av spedbarnsindustrien er at den kan tillate en industri å få fotfeste i markedet, lære av sine feil og bli mer effektiv over tid. I det lange løp kan dette komme forbrukerne til gode ved å gi dem flere valgmuligheter og produkter av bedre kvalitet. Det kan også bidra til å stimulere økonomisk vekst og skape arbeidsplasser.

Det er imidlertid noen ulemper med beskyttelse av spedbarnsindustrien. Den ene er at det kan skape et insentiv for bedrifter til å forbli ineffektive, siden de vet at de vil være skjermet fra konkurranse. En annen er at det kan føre til handelskonflikter dersom andre land føler at deres bransjer blir urettferdig forfordelt.

Generelt sett er begrepet spedbarnsnæringer komplekst, og det er ingen klar konsensus om hvorvidt det er en god ting eller ikke. Dets talsmenn hevder at det kan være et nyttig verktøy for å fremme økonomisk utvikling, mens kritikerne hevder at det kan føre til ineffektivitet og handelskonflikter.