Ikketariffbarriere: definisjon, hvordan det fungerer, typer og eksempler

Ikke-tariffære barrierer er handelshindringer som ikke er i form av toll. De kan ha form av importkvoter, eksportkvoter eller andre restriksjoner på handel.

Hvorfor skaper regjeringen handelsbarrierer?

Regjeringen kan skape handelshindringer av en rekke årsaker. En grunn kan være å beskytte innenlandsk industri mot utenlandsk konkurranse. En annen grunn kan være å oppmuntre til bruk av innenlandske produkter fremfor utenlandske produkter. Handelsbarrierer kan også brukes som en form for gjengjeldelse mot et annet land som har lagt handelshindringer for landets eksport. Hvilket av følgende er et eksempel på tariff? En toll er en skatt eller toll som pålegges importerte varer.

Hva forstår du med ikke-tariffære barrierer?

Ikke-tollmessige barrierer refererer til restriksjoner på handel som ikke er i form av toll. Disse kan ha mange forskjellige former, som kvoter, konsesjonskrav eller reguleringer som gjør det vanskelig eller umulig for importerte varer å konkurrere med innenlandske produkter i markedet.

Ikke-tollmessige barrierer kan ha en betydelig innvirkning på handelsstrømmene, da de kan gjøre importerte varer dyrere eller mindre tilgjengelige enn de ellers ville vært. Dette kan gjøre det vanskelig for bedrifter å få tilgang til internasjonale markeder, og kan føre til høyere priser for forbrukerne.

Ikke-tariffære barrierer kan brukes for å beskytte innenlandske industrier mot konkurranse, eller for å oppnå andre politiske mål. I noen tilfeller kan de brukes som en forhandlingstaktikk i internasjonale handelsforhandlinger.

WTO-avtalen om tekniske handelshindringer (TBT) fastsetter regler for bruk av ikke-tariffære barrierer, og pålegger medlemmene å varsle WTO om eventuelle nye eller endrede tiltak som kan ha innvirkning på handelen.

Hvorfor foretrekker regjeringer ikke-tollmessige barrierer?

Det er flere grunner til at regjeringer kanskje foretrekker ikke-tariffbarrierer (NTBs) fremfor tariffer. For det første kan NTB-er være mer effektive for å beskytte innenlandsk industri mot import enn toll. For det andre kan NTB-er være mindre kostbare for staten å implementere og administrere enn tariffer. For det tredje kan NTB-er være mer politisk velsmakende for publikum enn tariffer, som ofte blir sett på som skatter på forbrukere.

NTB-er blir ofte sett på som mer effektive enn tariffer fordi de kan målrettes mot spesifikke bransjer eller produkter som myndighetene ønsker å beskytte. For eksempel, hvis regjeringen ønsker å beskytte den innenlandske bilindustrien, kan den implementere NTB-er som gjør det vanskeligere for importerte biler å komme inn på markedet. Dette kan gjøres gjennom en rekke tiltak, som å kreve at alle importerte biler oppfyller visse sikkerhets- eller miljøstandarder som er strengere enn de som gjelder for innenlandsbiler.

NTB-er kan også være mindre kostbare for staten å implementere og administrere enn tariffer. Dette er fordi NTB-er kan utformes for å målrette mot spesifikke bransjer eller produkter, mens tariffer brukes over hele linjen for all import. Det betyr at staten ikke trenger å sette opp et komplekst system for å administrere tariffer, noe som kan bli kostbart.

Endelig kan NTB-er være mer politisk velsmakende for publikum enn tariffer. Dette er fordi NTB ofte blir sett på som mer målrettet og dermed mindre skadelig for forbrukerne enn tariffer. Tollsatser blir derimot ofte sett på som avgifter på forbrukere som gjør importerte produkter dyrere.

Hvilket av følgende er ikke en ikke-tollbarriere?

Følgende er ikke en ikke-tollbarriere:

1) En toll

2) En kvote

3) En frivillig eksportbegrensning

4) Et krav om lokalt innhold

5) En importlisens

6) En eksportlisens

7) En minste importpris

8) En maksimal eksportpris

9) Et tilskudd

10) En antidumping tiltak

1) En tariff er ikke en ikke-toll barriere.

2) En kvote er en ikke-tollbarriere.

3) En frivillig eksportbegrensning er en ikke-tollbarriere.

4) Et krav om lokalt innhold er en ikke-tariffbarriere.

5) En importlisens er en ikke-tollbarriere.

6) En eksportlisens er ikke en ikke-tollbarriere.

7) En minsteimportpris er en ikke-tollbarriere.

8) En maksimal eksportpris er ikke en ikke-tollbarriere.

9) Et tilskudd er ikke en ikke-tariffbarriere.

10) Et antidumpingtiltak er en ikke-tollbarriere.