General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) var en multilateral avtale som regulerte internasjonal handel. Avtalen ble opprettet i 1947 og varte til 1994, da den ble erstattet av Verdens handelsorganisasjon (WTO).

GATTs hovedformål var å redusere handelshindringer, som toll og andre restriksjoner. Avtalen hadde også som mål å fremme rettferdig konkurranse og å beskytte immaterielle rettigheter.

GATT ble forhandlet frem mellom 23 land og var opprinnelig begrenset til handel med varer. Avtalen ble imidlertid senere utvidet til å omfatte handel med tjenester og åndsverk.

GATT-avtalen ble opprinnelig signert av USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Japan og en rekke andre land. Avtalen har blitt revidert en rekke ganger, og den siste revisjonen fant sted i 1994.

GATT blir ofte kreditert for å bidra til å liberalisere global handel og øke verdens økonomiske vekst. Avtalen har imidlertid blitt kritisert for ikke å gjøre nok for å beskytte utviklingslandenes interesser.

Hvordan påvirker GATT økonomien vår?

GATT er en global avtale som reduserer toll og andre handelshindringer mellom deltakerland. Avtalen omfatter et bredt spekter av produkter og tjenester, og har som hovedmål å fremme frihandel og økonomisk vekst.

GATT har hatt en positiv innvirkning på økonomien ved å redusere kostnadene for importerte varer og tjenester, og ved å stimulere konkurranse og effektivitet. Dette har bidratt til å senke prisene og forbedre kvaliteten for forbrukerne, og har bidratt til økonomisk vekst og jobbskaping. GATT har imidlertid også blitt kritisert for å skade industrier og arbeidere i utviklede land, og for å bidra til global ulikhet.

Hva er målene med GATT-verdivurderingskoden?

Den generelle avtalen om toll og handel (GATT) verdivurderingskodeks fastsetter regler og prosedyrer for verdivurdering av varer til tollformål. Målet med GATT-verdikodeksen er å sikre at tollverdien av importerte varer fastsettes på en enhetlig, transparent og rettferdig måte.

Hva er det nye GATT-navnet? GATTs nye navn er Verdens handelsorganisasjon (WTO). WTO er etterfølgerorganisasjonen til General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), som ble opprettet i 1948. WTO ble opprettet i 1995 og er organisasjonen som setter reglene for internasjonal handel.

Hva slags avtale er GATT?

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) er en internasjonal avtale som regulerer handel mellom deltakende land. Den ble opprinnelig designet for å fremme frihandel ved å redusere tollsatser og andre handelshindringer, og ved å gi et forum for å forhandle handelsavtaler.

GATT er en multilateral avtale, som betyr at den involverer mer enn to land. Det er også en fortrinnshandelsavtale, noe som betyr at den gir fortrinnsbehandling til deltakende land.

Hva er et eksempel på GATT? GATT er en internasjonal avtale som ble opprettet i 1947 for å bidra til å regulere global handel. Avtalen ga et rammeverk for fastsettelse av tariffer og andre handelsregler mellom deltakerlandene. Avtalen ble senere erstattet av Verdens handelsorganisasjon (WTO).