Hvordan Shareholder Value Added (SVA) fungerer

Shareholder value added (SVA) er en resultatmåling som brukes til å vurdere hvor mye verdi et selskap har generert for sine aksjonærer over en bestemt tidsperiode.

Beregningen beregnes ved å trekke selskapets totale egenkapital fra gjeldende markedsverdi, og deretter dele dette tallet med det totale antallet utestående aksjer.

Dette gir en verdi per aksje som kan sammenlignes med andre selskaper eller med selskapets egne prestasjoner over tid.

SVA kan være en nyttig målestokk for å vurdere en bedrifts ytelse, men det er viktig å huske at det kun er én faktor å vurdere. Andre faktorer, som selskapets samlede lønnsomhet, kan være viktigere for å ta investeringsbeslutninger.

Hva er SVA-analyse?

SVA-analyse er et verktøy som brukes av bedriftsøkonomer for å evaluere potensielle investeringer. Teknikken innebærer å bruke en diskontert kontantstrøm (DCF) modell for å estimere nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer knyttet til en investering, og deretter trekke den opprinnelige investeringskostnaden fra dette tallet for å komme frem til netto nåverdi (NPV) av investeringen. .

Den viktigste fordelen med SVA-analyse er at den tar hensyn til tidsverdien av penger, som er det grunnleggende prinsippet som ligger til grunn for DCF-tilnærmingen. Dette gjør det til en mer nøyaktig og pålitelig metode for å estimere NPV for en investering enn andre metoder som ikke tar hensyn til tidsverdien av penger, for eksempel tilbakebetalingsperiodemetoden.

Den viktigste ulempen med SVA-analyse er at det er en relativt kompleks teknikk, og derfor krever et visst nivå av økonomisk kunnskap og ekspertise for å kunne brukes riktig. Dette kan gjøre det vanskelig for ikke-finansielle forvaltere å forstå og bruke. I tillegg kan teknikken være tidkrevende å bruke, spesielt hvis investeringen som vurderes har en lang tidshorisont.

Samlet sett er SVA-analyse et verdifullt verktøy for profesjonelle innen corporate finance når de skal evaluere potensielle investeringer. Dens kompleksitet betyr imidlertid at den bør brukes med forsiktighet, og kun av de med nødvendig økonomisk kunnskap og kompetanse. Hvordan verdsetter du aksjer i et selskap? Det første trinnet er å beregne markedsverdien av selskapets eiendeler. Dette inkluderer både materielle eiendeler (som eiendom, anlegg og utstyr) og immaterielle eiendeler (som patenter og varemerker). Det andre trinnet er å trekke markedsverdien av selskapets forpliktelser fra markedsverdien av eiendelene. Dette gir deg markedsverdien av selskapets egenkapital. Det tredje trinnet er å dele markedsverdien av selskapets egenkapital med antall utestående aksjer. Dette gir deg markedsverdien per aksje.

Hvorfor er det viktig å maksimere aksjonærverdien?

Det er flere grunner til at aksjonærverdi er viktig for et selskap. For det første er aksjonærene eierne av selskapet, og som sådan har de en egeninteresse i selskapets suksess. maksimering av aksjonærverdier betyr at selskapet gjør alt det kan for å vokse og være lønnsomt, noe som igjen kommer aksjonærene til gode.

For det andre betyr maksimering av aksjonærverdi også at selskapet maksimerer sin egen verdi. Dette er viktig fordi et selskaps verdi er direkte relatert til aksjekursen, og en høyere aksjekurs betyr at selskapet er mer verdt. Dette er viktig av flere årsaker, blant annet at det kan gjøre selskapet mer attraktivt for potensielle investorer og gjøre det lettere å skaffe kapital.

For det tredje er maksimering av aksjonærverdier også viktig for ansattes moral. Når ansatte ser at bedriften gjør alt den kan for å vokse og være lønnsom, er det mer sannsynlig at de blir motivert til å gjøre sitt beste arbeid og være lojale mot bedriften. Dette kan føre til en mer produktiv og effektiv arbeidsstyrke, noe som kan komme selskapet ytterligere til gode.

For det fjerde kan maksimering av aksjonærverdier også bidra til å tiltrekke og beholde topptalenter. Når potensielle ansatte ser at selskapet er fokusert på vekst og lønnsomhet, er det mer sannsynlig at de ønsker å jobbe for selskapet. Dette kan hjelpe bedriften til å tiltrekke seg og beholde de beste talentene, som igjen kan bidra til å forbedre bedriftens samlede ytelse.

Oppsummert er det en rekke grunner til at aksjonærverdi er viktig for et selskap. Aksjonærer er eiere av selskapet og har en egeninteresse i dets suksess, og selskapets verdi er direkte relatert til aksjekursen. maksimering av aksjonærverdier er også viktig for ansattes moral og for å tiltrekke og beholde topptalenter.

Hvordan beregnes SVA?

SVA er nåverdien av et firmas fremtidige kontantstrømmer minus nåverdien av dets forpliktelser. De fremtidige kontantstrømmene neddiskonteres med selskapets egenkapitalkostnad. Beregningen er som følger:

SVA = PV(fremtidige kontantstrømmer) - PV(forpliktelser)

PV(fremtidige kontantstrømmer) = CF1/(1+r)^1 + CF2/(1+r )^2 + ...+ CFn/(1+r)^n

PV(gjeld) = L1/(1+r)^1 + L2/(1+r)^2 + ... + Ln/(1+r) ^n

hvor:
CF1, CF2, ..., CFn = kontantstrømmer i periode 1, 2, ..., n
L1, L2, ..., Ln = gjeld i periode 1, 2, ..., n
r = kostnad for egenkapital

Kostnaden for egenkapital er avkastningen som aksjonærene krever på investeringen.

Hva er aksjonærverdimaksimering?

Aksjonærverdimaksimering (SVM) er en økonomisk teori som antyder at et selskap alltid bør strebe etter å øke sin aksjonærverdi. SVM er basert på troen på at aksjonærene er selskapets endelige eiere, og at deres interesser alltid skal komme først.

Målet med SVM er å maksimere den økonomiske verdien av firmaet for aksjonærene. Dette gjøres vanligvis ved å maksimere selskapets aksjekurs. For å oppnå dette kan bedrifter fokusere på å øke fortjenesten, redusere kostnadene eller begge deler. SVM-teorien antyder at disse handlingene på sikt vil føre til en økning i aksjonærverdien.

Det er en del kritikk mot SVM, spesielt at det kan føre til kortsiktighet og beslutninger som ikke er til beste for andre interessenter, som ansatte og kunder. SVM er imidlertid fortsatt en populær teori blant mange bedriftsledere og investorer.