Hvordan European Banking Authority fungerer

European Banking Authority (EBA) er en pan-europeisk banktilsynsmyndighet etablert i 2011. Hovedmålet er å sikre at banksektoren fungerer smidig i hele EU. EBA er basert i London, Storbritannia.

EBA er ansvarlig for å utvikle og håndheve felles regler og standarder for banker som opererer i EU. Den fungerer også som en plattform for samarbeid mellom nasjonale bankmyndigheter.

EBA har fullmakt til å ta bindende avgjørelser i tilfeller av manglende overholdelse av EU-lover. Den kan også gi anbefalinger og beste praksis for å fremme en forsvarlig funksjon av banksektoren.

EBA er finansiert av EU-budsjettet og banker som opererer i EU.

Hva er SEPA-clearing?

Single Euro Payments Area (SEPA) er et betalingsintegrasjonsinitiativ fra EU for forenkling av bankoverføringer denominert i euro. SEPA består av det europeiske indre markedet for elektroniske betalinger og dekker både kredittoverføringer og avtalegiro.

For å foreta en SEPA-kredittoverføring trenger du følgende informasjon fra betalingsmottakeren:

- Betalingsmottakerens internasjonale bankkontonummer (IBAN)
- Betalingsmottakerens bankidentifikasjonskode (BIC)

SEPA-kredittoverføringen er en betalingstransaksjon som muliggjør overføring av euro mellom kontoer i ulike finansinstitusjoner innenfor SEPA-området. En SEPA-kredittoverføring kan gjøres online, via telefon eller i filial.

For å foreta en SEPA-kredittoverføring, må du oppgi følgende informasjon til banken din:

- Navnet og adressen til betalingsmottakeren
- Utbetalingsmottakerens IBAN
- Utbetalingsmottakerens BIC
- Betalingsbeløpet i euro
- Datoen for betalingen

Banken din kan også kreve tilleggsinformasjon, for eksempel en betalingsreferanse.

Hva er de tre pilarene i bankvirksomhet?

De tre pilarene i bankvirksomhet er kapital, likviditet og kvalitet på eiendeler.

Kapital refererer til hvor mye penger en bank har for å dekke sine tap. En banks kapital er viktig fordi den fungerer som en buffer mot potensielle tap.

Likviditet refererer til en banks evne til å oppfylle sine finansielle forpliktelser. En banks likviditet er viktig fordi den sikrer at banken kan fortsette å drive selv om den opplever en plutselig utstrømning av midler.

Eiendelskvalitet refererer til kvaliteten på en banks eiendeler. En banks aktivakvalitet er viktig fordi den påvirker bankens evne til å generere inntekter og oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Hva er EBA Clearing System? European Banking Authority Clearing System (EBA Clearing) er et europeisk oppgjørssentral med base i Frankfurt, Tyskland. Det ble etablert i 2009 som svar på den globale finanskrisen. EBA Clearing driver to store clearingsystemer: Den europeiske sentralbankens Target2-Securities (T2S)-plattform og det pan-europeiske betalingssystemet STEP2. EBA Clearing tilbyr også en rekke andre tjenester, inkludert SEPA-kredittoverføring, SEPA direkte belastning og SEPA øyeblikkelig kredittoverføring.

Hva er europeisk bankvirksomhet?

Det europeiske banksystemet er et nettverk av finansinstitusjoner som tilbyr banktjenester til kunder i Europa. Disse institusjonene inkluderer banker, byggeforeninger, kredittforeninger og andre finansielle tjenesteleverandører.

Det europeiske banksystemet er regulert av Den europeiske sentralbanken (ECB) og EU-kommisjonen. ECB er ansvarlig for pengepolitikken i eurosonen, mens EU-kommisjonen er ansvarlig for finansreguleringen i EU.

Det europeiske banksystemet består av to nivåer: detaljbanksektoren og investeringsbanksektoren. Detaljbanker yter banktjenester til enkeltkunder, mens investeringsbanker yter banktjenester til institusjoner og bedrifter.

Det europeiske banksystemet står overfor en rekke utfordringer for øyeblikket, inkludert den pågående gjeldskrisen i eurosonen, økningen av misligholdte lån og den økende reguleringen av banksektoren.

Hvilket regelverk må bankene forholde seg til?

Det er en rekke føderale lover og forskrifter som bankene må overholde, inkludert Bank Secrecy Act, Truth in Lending Act og Equal Credit Opportunity Act. I tillegg er banker underlagt statlige lover og forskrifter, samt forskrifter utstedt av de føderale bankbyråene (FDIC, Federal Reserve og Office of the Comptroller of the Currency).

Bankhemmelighetsloven pålegger banker å føre oversikt over alle transaksjoner og rapportere mistenkelig aktivitet til myndighetene. The Truth in Lending Act pålegger bankene å avsløre vilkårene og betingelsene for kredittprodukter til forbrukere. Likestillingsloven forbyr diskriminering ved utlån.

Statlige lover og forskrifter varierer, men kan inkludere emner som forbrukerbeskyttelse, innskuddsforsikring og hvitvasking av penger.Forskrifter kunngjort av de føderale bankbyråene dekker et bredt spekter av emner, inkludert kapitalkrav, forbrukerbeskyttelse og utlånspraksis.