Hva er sammenlåsende direktorater?

Sammenlåsende direktorater er en type forretningsordning der to eller flere selskaper har medlemmer av styret som også er medlemmer av styret i det eller de andre selskapet eller selskapene. Denne typen ordninger kan føre til interessekonflikter og kan brukes til å få kontroll over et selskap.

Hvilket av følgende er ulovlig i henhold til Sherman Antitrust Act-quizlet?

Det er noen forskjellige måter å svare på dette spørsmålet på, men det mest direkte svaret vil være at ethvert forsøk på å monopolisere et marked eller å engasjere seg i konkurransebegrensende praksis vil være ulovlig i henhold til Sherman Antitrust Act. Dette kan inkludere ting som å prøve å fikse priser, dele opp markeder eller delta i andre aktiviteter som vil begrense konkurransen. Hva er kvalifikasjonene til en styreleder? En styreleder er en person som er utnevnt til å føre tilsyn med ledelsen av en trust. Kvalifikasjonene til en styreleder varierer avhengig av hvilken type tillit som administreres, men inkluderer vanligvis erfaring innen økonomisk styring og investering. I noen tilfeller kan en styretillitsvalgt også kreves å ha erfaring med administrasjon av truster.

Hva er Clayton Antitrust Act på en enkel måte? Clayton Antitrust Act ble vedtatt av den amerikanske kongressen i 1914. Loven ble utformet for å dempe den konkurransebegrensende praksisen til store selskaper, som prisfastsettelse, monopoler og eksklusive handelsordninger. Loven opprettet også Federal Trade Commission, som er ansvarlig for å håndheve loven. Hva var navnet på handlingen som først forsøkte å stoppe praksisen med å opprette sammenlåste direktorater? Den første handlingen som forsøkte å stoppe praksisen med å opprette sammenlåsende direktorater var Sherman Antitrust Act av 1890.

Hva er et bedriftssamfunn?

Et bedriftssamfunn er en gruppe individer som er knyttet til hverandre gjennom sitt arbeid i et aksjeselskap. Disse personene kan dele felles interesser, verdier og mål, og de kan samarbeide for å forbedre bedriftens ytelse. Bedriftssamfunn kan finnes i både små og store selskaper, og de kan være dannet rundt spesifikke avdelinger eller funksjoner.