Hva er prisnivået?

Konseptet med prisnivået i et land refererer til det vektede gjennomsnittet av prisene på de viktigste varene og tjenestene. Vekterte varer og tjenester er normalt relatert til viktigheten de får i landet, avhengig av forbruk tilskrevet dem av folket eller den nasjonale produksjonen de har.

Med andre ord refererer prisnivået til gjennomsnittsverdien av varer og tjenester i et land på et gitt tidspunkt.

For å beregne prisnivået må vi ta hensyn til verdien av alle varer og tjenester som er av relevant betydning for landets økonomi i en gitt periode:

(P1 + P2 + P3 + ... + Pn) / N

Hvor P1, P2, P3, Pn = Verdien av varen eller tjenesten 1, 2, 3, ... n

N = Totalt antall varer eller tjenester som tas i betraktning

Det er viktig å nevne at når det er en variasjon i prisnivået, sies det at vi står overfor en endring i levekostnadene for innbyggerne i et bestemt land. Når denne verdien øker over det normale, står vi overfor en inflasjon, mens det faller under deflasjon.

På den annen side er det viktig å skille mellom prisnivå og prisindeks. Vi har allerede sett det første konseptet, og det andre refererer til bevegelsen av det generelle prisnivået som skjer mellom to perioder. Denne indeksen er beregnet til to prisnivåer i prosentnivå. De viktigste prisindeksene er IPC og BNP-deflator.

Til slutt må vi nevne at verdien som tillegges visse varer og tjenester, avhenger og varierer avhengig av landet vi er lokalisert i. Utviklingsland vil verdsette noen varer mer enn andre.