Hva er en tollbarriere?

Tariffhindringer er de skattene som er etablert av hvert land for å begrense utenrikshandel. Normalt beskatter tollbarrierer både eksport og import av varer eller tjenester utført av et land. Imidlertid er disse typer satser ikke bare begrenset til land, da det også kan være tollbarrierer fra økonomiske soner, for eksempel handelsavgifter i eurosonen eller amerikanske dollar.

Hva er tollbarrierer for?

Ved innføring av en tariff, navnet som impuestos som fungerer som en tollbarriere, øker prisen på varer eller tjenester avhengig av egenskapene og volumet til transaksjon. Dette gjør det mulig å forsvare nasjonale produkter mot utenlandsk konkurranse når det gjelder import. På denne måten tilrettelegges innenlandsk produksjon i stedet for å anskaffe disse produktene utenfor landet.

Men tollbarrierer gjør ikke bare produkter dyrere, men hjelper også til å kontrollere beskatning og lovligheten av handel, siden det letter kunnskap uten varer og utvekslede tjenester blir revidert og derfor hvis de er lovlige. Som en konsekvens får landet som innfører tollene mer inntekter fra skatteinnkreving mens man balanserer prisene med tanke på å selge sine produkter i andre utenlandske land. På en slik måte at jo større internasjonalisering og evne til eksportjo mer inntekt et land kan generere og jo bedre kan det stabilisere prisene på produktene.

En annen bruk som noen land vanligvis gir tollbarrierer, er som et beskyttelsestiltak mot utenlandsk kapitalinvestering. Det forekommer vanligvis i land som tiltrekker seg kapitalinngang på grunn av gunstige investeringsforhold, og hindrer dermed denne ankomst gjennom tariffer.