Hva er overføringspris?

Begrepet "overføringspris" refererer til prisen som kreves for varer eller tjenester overført mellom to nærstående parter. Overføringsprisen brukes til å fordele kostnader og fortjeneste mellom de to enhetene, og kan brukes til å skape kunstig fortjeneste eller tap. Overføringspriser kan brukes til å manipulere regnskap og skatteplikt.

Hva er internprising og hvordan beregnes den?

Internprising er prisen som kreves for varer og tjenester som handles mellom nærstående parter. Prisen som belastes bør være den samme som om transaksjonen var mellom to urelaterte parter.

Det finnes en rekke metoder som brukes for å beregne internprising, inkludert:

-Cost Plus-metoden
- Videresalgsprismetoden
-Sammenlignbar ukontrollert prismetode
-Transaksjonell nettomarginmetode
* * Den mest hensiktsmessige metoden vil avhenge av de spesifikke omstendighetene rundt transaksjonen.

Er internprising skatteunndragelse eller skatteunndragelse?

Det enkle svaret er at internprising er skatteunngåelse. Det er imidlertid litt mer enn det.

Internprising er prosessen med å prise transaksjoner mellom nærstående parter. Dette kan brukes til å kunstig senke den skattepliktige inntekten til et selskap ved å flytte overskudd til en jurisdiksjon med lavere skattesatser. Dette er lovlig, men det anses å være aggressiv skatteunngåelse.

Selv om det er lovlig, kan internprising fortsatt anses som skatteunndragelse hvis det gjøres med den hensikt å svindle skattemyndighetene. Dette er mer sannsynlig hvis transaksjonene ikke er på armlengdes avstand, eller hvis det er en skjult fordel for selskapet.

Hva er målet med internprising?

Målet med internprising er å sikre at transaksjoner mellom nærstående parter gjennomføres til en armlengdes pris. Dette betyr at prisen for varer eller tjenester skal være den samme som om transaksjonen var mellom to ikke-nærstående parter. Internprising brukes for å forhindre at selskaper kunstig flytter overskudd til lavskattejurisdiksjoner.

Hva er de 5 metodene for internprising?

1. Kostnadsplussmetoden: under denne metoden settes overføringsprisen lik hele produksjonskostnaden pluss et påslag for profitt. Denne metoden brukes ofte når det ikke er noen markedspris tilgjengelig for varen eller tjenesten som overføres.

2. Markedsprismetoden: under denne metoden settes overføringsprisen lik gjeldende markedspris for varen eller tjenesten som overføres. Denne metoden brukes ofte når det er en veletablert markedspris for varen eller tjenesten som overføres.

3. Metoden for forhandlet pris: under denne metoden settes overføringsprisen gjennom forhandlinger mellom partene som er involvert i transaksjonen. Denne metoden brukes ofte når partene har et godt forhold og det er fleksibilitet i prisen.

4. Marginalkostnadsprisingsmetoden: under denne metoden settes overføringsprisen lik den marginale produksjonskostnaden pluss et påslag for profitt. Denne metoden brukes ofte når varen eller tjenesten som overføres er en nøkkelinnsats i produksjonsprosessen.

5. Alternativkostnadsprisingsmetoden: under denne metoden settes overføringsprisen lik alternativkostnaden ved produksjon. Denne metoden brukes ofte når varen eller tjenesten som overføres er en knapp ressurs.

Hva er internprising og hvorfor er det viktig?

Internprising er prisen som belastes for varer og tjenester som utveksles mellom to nærstående parter. Prisen som belastes kan enten være høyere eller lavere enn markedsprisen. Grunnen til at internprising er viktig er fordi den kan brukes til å manipulere et selskaps regnskap. For eksempel, hvis et selskap selger varer til en nærstående part til en høyere pris enn det kunne ha solgt dem for på det åpne markedet, vil det øke inntektene og fortjenesten. Motsatt, hvis et selskap selger varer til en nærstående part til en lavere pris enn det kunne ha solgt dem for på det åpne markedet, vil det redusere inntektene og fortjenesten.

Det er flere grunner til at et selskap ønsker å manipulere sine overføringspriser. En grunn er å unngå skatt. Hvis et selskap selger varer til en nærstående part i et land med en lavere skattesats enn landet det er basert i, kan det redusere sin samlede skatteplikt. En annen grunn er å kunstig blåse opp eller deflatere fortjeneste. Dette kan gjøres for å få en bedrift til å se mer eller mindre lønnsom ut enn den faktisk er, noe som kan være nyttig av en rekke årsaker. For eksempel kan et selskap ønske å blåse opp fortjenesten for å få seg til å se mer attraktiv ut for potensielle investorer.

Det er noen forskjellige metoder som kan brukes til å sette overføringspriser. Den vanligste metoden er «armlengdes avstand»-metoden, som betyr at prisen som belastes er den samme som den som vil bli belastet en ikke-nærstående part. Denne metoden er imidlertid ikke alltid idiotsikker, og det finnes andre metoder som også kan brukes.

Totalt sett er internprising et komplekst problem, og det er mange faktorer å vurdere når du setter priser. Det er imidlertid en viktig sak, og selskaper bør være klar over de potensielle konsekvensene av å manipulere internpriser.