Hva er inntektsstyring?

«Earnings management» er bevisst manipulering av finansiell rapportering for å oppnå et ønsket resultat. Dette kan gjøres for å nå visse finansielle mål, som å øke inntjening per aksje, eller for å jevne ut volatilitet i inntjeningen. Ofte gjøres inntjeningsstyring innenfor rammen av allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP), men det kan også innebære ulovlige aktiviteter, som å lage bøker. Hvilket utsagn definerer best resultatstyring? Det er ingen fasitsvar på dette spørsmålet. Avhengig av hvem du spør, kan du få forskjellige definisjoner. Generelt sett refererer imidlertid inntjeningsstyring til forsettlig manipulasjon av regnskap for å oppnå et ønsket resultat. Dette kan innebære å over- eller undervurdere inntekter, eiendeler eller utgifter for å få selskapets økonomiske situasjon til å se bedre ut enn den faktisk er.

Hva er teknikkene for kreativ regnskapsføring?

Kreativt regnskap er prosessen med å manipulere regnskap for å skildre et mer gunstig økonomisk bilde. Dette kan gjøres gjennom en rekke teknikker, som:

-Reklassifisering av utgifter: Dette innebærer å klassifisere utgifter på en måte som gjør at de fremstår som lavere enn de faktisk er. For eksempel kan et selskap omklassifisere annonseringsutgifter som forsknings- og utviklingsutgifter.

- Anerkjenne inntekter for tidlig: Dette innebærer å regnskapsføre inntekt før den faktisk er opptjent. For eksempel kan et selskap innregne inntekter fra en langsiktig kontrakt så snart kontrakten er signert, selv om arbeidet ennå ikke er fullført.

-Utsette utgifter: Dette innebærer å utsette utgiftsføring til en senere periode. For eksempel kan et selskap utsette innregningen av reparasjons- og vedlikeholdsutgifter til slutten av regnskapsåret.

-Aktivisering av utgifter: Dette innebærer å føre utgifter som eiendeler i balansen i stedet for som utgifter i resultatregnskapet. For eksempel kan et selskap aktivere forsknings- og utviklingskostnader, som deretter vil bli amortisert over tid.

-Å bruke kreative regnskapsteknikker kan være fordelaktig for et selskap fordi det kan få selskapets regnskap til å se bedre ut enn det faktisk er. Det er imidlertid viktig å merke seg at kreativ regnskapsføring anses å være en form for svindel og kan resultere i alvorlige straffer dersom det oppdages.

Hva er et stort bad i regnskap?

Et "stort bad" i regnskap er en situasjon der et selskap registrerer en stor engangskostnad for å redusere den skattepliktige inntekten i fremtidige år. Denne strategien brukes ofte av selskaper som forventer å pådra seg betydelige tap i nær fremtid. Ved å ta et stort bad kan disse selskapene minimere skatteplikten og bevare kontantstrømmen.

Hva er de to typene inntjeningsstyring?

Det er to typer inntjeningsstyring:

1. skjønnsmessig inntjeningsstyring
2. ikke-offentliggjøringsbasert inntjeningsstyring

Skjønnsmessig inntjeningsstyring er når ledelsen bruker sitt skjønn til å velge hvordan de skal rapportere inntjening. For eksempel kan de velge å rapportere engangsgevinster eller tap på en bestemt måte for å få de samlede tallene til å se bedre ut.

Ikke-offentliggjøringsbasert inntjeningsstyring er når ledelsen unnlater å avsløre informasjon som vil være viktig for investorer å vite. For eksempel kan de unnlate å gi opplysninger om en endring i regnskapsstandarder som vil ha en vesentlig innvirkning på selskapets regnskap.

Hva er forskjellen mellom inntektsstyring og inntektsmanipulasjon?

Det er stor forskjell på inntjeningsstyring og inntjeningsmanipulasjon. Med inntjeningsstyring prøver et selskap å bruke regnskapsteknikker for å jevne ut inntjeningen slik at de er mer forutsigbare og ikke like volatile. Dette gjøres innenfor rammene av allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP). På den annen side er inntjeningsmanipulasjon en ulovlig aktivitet der et selskap bevisst feilrapporterer inntektene sine for å villede investorer.