Regnskapshåndbok

En regnskapsmanual er et dokument som inneholder retningslinjer og prosedyrer for finansiell rapportering og regnskap. Det brukes vanligvis av regnskapsførere og revisorer for å sikre at regnskapet er utarbeidet i samsvar med allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP).

Hva er de 4 typene regnskap?

1. Finansiell regnskap

Finansiell regnskap er prosessen med å registrere, klassifisere og oppsummere finansielle transaksjoner for å gi informasjon som er nyttig for å ta forretningsbeslutninger. Hovedformålet med finansregnskap er å utarbeide et regnskap som gir en oversikt over en virksomhets økonomiske helse.

2. Lederregnskap

Lederregnskap er prosessen med å gi finansiell informasjon som brukes av ledere for å ta beslutninger om hvordan de skal allokere ressurser. Lederregnskapsinformasjon brukes i planlegging, beslutningstaking og resultatevaluering.

3. Skatteregnskap

Skatteregnskap er prosessen med å utarbeide regnskaper som brukes til skatteformål. Skatteregnskap inkluderer registrering, klassifisering og oppsummering av finansielle transaksjoner for å bestemme beløpet for skyldig skatt.

4. Rettsmedisinsk regnskap

Rettsmedisinsk regnskap er prosessen med å bruke regnskapsprinsipper for å etterforske svindel eller annen økonomisk kriminalitet. Rettsmedisinske regnskapsførere bruker sine ferdigheter innen regnskap, revisjon og etterforskningsteknikker for å oppdage og forhindre svindel.

Hva er grunnleggende om regnskap?

Det grunnleggende om regnskap innebærer registrering, klassifisering og oppsummering av finansielle transaksjoner for å gi informasjon som er nyttig for å ta forretningsbeslutninger. Regnskapsinformasjon brukes i økonomisk planlegging, analyse og beslutningstaking.

Det er tre typer regnskap: balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling. Balansen viser et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital. Resultatregnskapet viser et selskaps inntekter, utgifter og nettoinntekter. Kontantstrømoppstillingen viser et selskaps kontantstrømmer og -utganger.

Finansielle nøkkeltall brukes til å analysere et selskaps regnskap. Finansielle nøkkeltall kan brukes til å sammenligne et selskaps økonomiske resultater med andre selskaper i sin bransje. Nøkkeltall kan også brukes til å trende et selskaps økonomiske resultater over tid.

Hva er regnskapssyklus?

Regnskapssyklusen er prosessen som selskaper bruker for å registrere og rapportere sine økonomiske transaksjoner. Den inkluderer fire hovedtrinn:

1. Registrering av transaksjoner: Bedrifter holder styr på sine økonomiske transaksjoner i journaler.

2. Kontering til reskontro: Etter at transaksjoner er registrert i journaler, blir de bokført til reskontro.

3. Utarbeidelse av regnskap: Regnskap utarbeides fra informasjonen i reskontroen.

4. Bokføring: Bokføringen avsluttes ved slutten av regnskapsperioden slik at neste periode kan begynne. Hvem er regnskapets far? Far til regnskap anses å være Luca Pacioli, som ble født i 1446 i Italia. Han er kreditert med å lage det første regnskapssystemet og skrive den første boken om dobbeltbokføring. Paciolis system ble senere tatt i bruk av bedrifter og er fortsatt i bruk i dag.

Hva er de 4 hovedbøkene?

Det er fire typer regnskap, eller "reskontro", som bedrifter bruker for å spore inntekter og utgifter:

1. Balansen: Denne hovedboken gir et øyeblikksbilde av et selskaps økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, inkludert dets eiendeler, gjeld og egenkapital.

2. Resultatregnskapet: Denne hovedboken viser et selskaps inntekter og utgifter over en gitt tidsperiode, vanligvis ett år.

3. Kontantstrømoppstillingen: Denne hovedboken sporer et selskaps kontantstrømmer og -utganger over en gitt tidsperiode, vanligvis ett år.

4. Oppstilling av endringer i egenkapital: Denne hovedboken viser hvordan et selskaps egenkapital har endret seg over en gitt tidsperiode, typisk ett år.