Hva er inkrementell verdi i risiko?

Incremental value at risk (IVaR) er en risikostyringsteknikk som brukes til å kvantifisere det potensielle tapet ved å legge til et verdipapir eller en portefølje til en eksisterende. IVaR er også kjent som marginal value at risk (MVaR).

IVaR beregnes ved først å estimere risikoverdien (VaR) for den eksisterende porteføljen, og deretter legge til VaR for verdipapiret eller porteføljen som vurderes. Summen av disse to VaR-ene er IVaR for det foreslåtte tillegget.

IVaR kan brukes til å vurdere risikoen ved en foreslått investering, eller til å sammenligne risikoen ved ulike investeringsalternativer. En lav IVaR indikerer at den foreslåtte investeringen ikke vil øke porteføljens risiko vesentlig, mens en høy IVaR indikerer at den foreslåtte investeringen vil øke risikoen for porteføljen betydelig.

Det finnes en rekke ulike metoder som kan brukes for å beregne VaR, og valg av metode vil påvirke IVaR-beregningen. De vanligste metodene er varians-kovariansmetoden og Monte Carlo-simuleringsmetoden.

Varians-kovariansmetoden er den mest enkle og greie metoden, men den kan være unøyaktig hvis den underliggende fordelingen av verdipapirprisene ikke er normal. Monte Carlo-simuleringsmetoden er mer kompleks, men den er mer nøyaktig da den tar hensyn til den ikke-normale fordelingen av verdipapirpriser.

Ved beregning av IVaR er det viktig å bruke samme metode for å beregne VaR for den eksisterende porteføljen og VaR for verdipapiret eller porteføljen som vurderes. Dette vil sikre at IVaR-beregningen er epler-til-epler og ikke forvrenges ved bruk av forskjellige metoder. Hva betyr en 5 % risiko-VaR på 1 million dollar? En 5 % verdi ved risiko VaR på 1 million dollar betyr at det er en 5 % sjanse for at porteføljen vil tape 1 million dollar over den gitte tidsperioden. Hva er forholdet mellom diversifisert VaR og udiversifisert VaR? Forholdet mellom diversifisert og udiversifisert VaR er at diversifisert VaR er et mer nøyaktig mål på risiko fordi det tar hensyn til korrelasjonene mellom eiendeler i en portefølje. Udiversifisert VaR tar kun hensyn til volatiliteten til hver enkelt eiendel og tar ikke hensyn til korrelasjonene mellom eiendeler.

Hva betyr 99 % VaR?

VaR (Value at Risk) er et mål på det potensielle tapet på en investering over en spesifisert tidsperiode, under normale markedsforhold. Den brukes vanligvis av porteføljeforvaltere for å hjelpe dem med å forstå og administrere risikoen knyttet til porteføljene deres.

99 % VaR er nivået av tap som forventes å bli overskredet bare 1 % av tiden. Med andre ord er det tapsnivået som kan forventes å oppstå i bare 1 av 100 tilfeller.

Dette tiltaket kan være nyttig for porteføljeforvaltere fordi det gir dem en følelse av det verste scenarioet for porteføljen deres. Det kan også hjelpe dem med å identifisere og håndtere risikoen knyttet til investeringene deres. Hvordan beregnes inkrementell VaR? Inkrementell VaR er den ekstra risikoen som legges til en portefølje når en ny posisjon tas. Den beregnes ved å ta forskjellen i VaR mellom porteføljen med den nye posisjonen og porteføljen uten den nye posisjonen.

Hva er eksempel på økning? Et eksempel på en økning vil være hvis du skulle investere $1000 i et selskap, og deretter investere ytterligere $500 i det samme selskapet. Din totale investering i selskapet vil da være $1500, som vil være en økning, eller økning, fra din opprinnelige investering.