Porteføljevarians: Definisjon, formel, beregning og eksempel

Porteføljevarians Definisjon:

Porteføljevarians er et mål på spredningen av avkastning for en portefølje av investeringer. Jo høyere porteføljeavvik, desto større risiko er forbundet med porteføljen.

Formel:

Porteføljeavvik beregnes som summen av variasjonene til de individuelle investeringsavkastningene, vektet med brøkdelen av porteføljen som er investert i hvert verdipapir.

Beregning:

For å beregne porteføljeavvik, beregner du først variansen til hvert enkelt verdipapir i porteføljen. Vekt deretter hvert verdipapirs variasjon med brøkdelen av porteføljen som er investert i det verdipapiret. Legg til slutt sammen de vektede avvikene for å få porteføljeavviket.

Eksempel:

Anta at du har en portefølje bestående av to aksjer, aksje A og aksje B. Aksje A har en varians på 0,01 og aksje B har en varians på 0,04. Hvis du har $100 investert i aksje A og $400 investert i aksje B, vil porteføljeavviket ditt være:

(0,01 * $100/$500) + (0,04 * $400/$500) = 0,02

Derfor, jo høyere porteføljeavviket, desto større risiko er forbundet med porteføljen.

Hva er de 3 typene porteføljer?

De tre typene porteføljer er:

1) Defensive porteføljer: Disse porteføljene er designet for å beskytte din kapital og minimere tap under vanskelige markedsforhold. De har typisk en høyere andel kontanter og renteinvesteringer, og en lavere andel aksjer.

2) Inntektsporteføljer: Disse porteføljene er utformet for å generere en vanlig inntekt, typisk gjennom en kombinasjon av utbytte fra aksjer og renter fra renteinvesteringer.

3) Vekstporteføljer: Disse porteføljene er designet for å maksimere kapitalvekstpotensialet. De har typisk en høyere andel aksjer, og en lavere andel kontanter og renteinvesteringer.

Hva er de fire risikotypene?

1. Finansiell risiko: Dette er risikoen for at et selskap ikke vil være i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Dette kan skje hvis et selskap tar for mye gjeld, eller hvis inntektene går ned.

2. Operasjonell risiko: Dette er risikoen for at et selskap ikke vil være i stand til å oppfylle sine operasjonelle forpliktelser. Dette kan skje hvis en bedrifts produksjonsprosess ikke er effektiv, eller hvis kundeservicen ikke er på nivå.

3. Samsvarsrisiko: Dette er risikoen for at et selskap ikke følger regelverket. Dette kan skje hvis et selskap ikke har tilstrekkelig internkontroll, eller hvis det ikke følger bransjens beste praksis.

4. omdømmerisiko: Dette er risikoen for at et selskap vil lide skade på sitt omdømme. Dette kan skje hvis et selskap er involvert i en skandale, eller hvis produktene ikke blir godt mottatt av publikum.

Hva er totalrisikoformelen?

Totalrisikoformelen er en matematisk formel som brukes til å beregne den samlede risikoen for en investering. Den brukes av investeringseksperter til å bestemme risikonivået knyttet til en bestemt investering og for å ta investeringsbeslutninger.

Formelen for totalrisiko er:

Risiko = Volatilitet x Korrelasjon

Volatilitet er et mål på svingningene i prisen på en eiendel. Korrelasjon er et mål på hvordan to eiendeler beveger seg i forhold til hverandre. Den totale risikoen er et produkt av disse to faktorene.

Formelen for totalrisiko brukes av investeringseksperter for å bestemme risikonivået knyttet til en bestemt investering. Det er et nyttig verktøy for å ta investeringsbeslutninger og for å håndtere porteføljerisiko.

Hvordan beregner du varians i risikostyring?

Det finnes en rekke ulike måter å beregne varians i risikostyring. Den vanligste tilnærmingen er å bruke varians-kovariansmatrisen, som er et matematisk verktøy som lar deg beregne variansen til en portefølje av eiendeler.

For å beregne variansen til en portefølje, må du først beregne kovariansene mellom alle eiendelene i porteføljen. Kovariansen er et mål på hvordan to eiendeler beveger seg i forhold til hverandre.

Når du har kovariansene, kan du bruke varians-kovariansmatrisen for å beregne variansen til porteføljen. Varians-kovariansmatrisen er et matematisk verktøy som lar deg beregne variansen til en portefølje av eiendeler.

Det finnes en rekke forskjellige måter å beregne kovariansen mellom to aktiva. Den vanligste tilnærmingen er å bruke Pearson-korrelasjonskoeffisienten.

Pearson-korrelasjonskoeffisienten er et mål på den lineære sammenhengen mellom to variabler. Den varierer fra -1 til 1, hvor -1 er en perfekt negativ korrelasjon og 1 er en perfekt positiv korrelasjon.

Når du har Pearson-korrelasjonskoeffisienten, kan du bruke den til å beregne kovariansen mellom to eiendeler.

Kovarians = Korrelasjon * Standardavvik for aktiva 1 * Standardavvik for aktiva 2

Når du har kovariansene mellom alle eiendelene i porteføljen, kan du bruke varians-kovariansmatrisen for å beregne variansen til porteføljen.

Varians-kovariansmatrisen er et matematisk verktøy som lar deg beregne variansen til en portefølje av eiendeler.

For å beregne variansen til en portefølje, må du først beregne kovariansene mellom alle eiendelene i porteføljen. Kovariansen er et mål på hvordan to eiendeler beveger seg i forhold til hverandre.

Når du har kovariansene, kan du bruke varians-kovariansmatrisen for å beregne Hva er varians i risikostyring? Varians er et mål på hvor mye et sett med datapunkter varierer fra gjennomsnittet. I risikostyring brukes varians for å måle risikoen for en portefølje eller investering. Jo høyere varians, jo høyere risiko.