Hva er en dobbel notering?

En dobbel notering oppstår når et selskaps aksjer er notert på mer enn én børs. Dette kan skje når et selskap ekspanderer til nye markeder eller når et selskap er for stort til å bli notert på bare én børs. En dobbel notering kan også skje når et selskap er notert på en utenlandsk børs og dets aksjer også handles i form av American Depositary Receipts (ADRs) på en amerikansk børs.

Hva er det mørke bassenget i aksjehandel?

En mørk pool er et privat aksjemarked hvor handel foregår borte fra offentlige børser. Dark pools er opprettet av finansinstitusjoner og lar store handelsmenn kjøpe og selge aksjer anonymt, uten å påvirke de offentlige markedene. Denne mangelen på åpenhet kan føre til høyere priser på aksjer, siden det ikke er mulig for små investorer å vite hva som skjer i den mørke bassenget. Hva kalles det når aksjer er samlet? En aksjebunt er en samling av aksjer som handles sammen som en enkelt enhet. Å bunte aksjer sammen kan tilby investorer en rekke fordeler, inkludert diversifisering, lavere transaksjonskostnader og forbedret likviditet.

Hvorfor har noen selskaper to aksjer?

Det er noen få grunner til at et selskap kan ha to aksjer. En grunn er at selskapet har to forskjellige aksjeklasser. For eksempel kan et selskap ha klasse A- og klasse B-aksjer. Klasse A-aksjer kan være for vanlige aksjonærer og ha én stemme per aksje, mens klasse B-aksjer kan være for foretrukne aksjonærer og ha fem stemmer per aksje. En annen grunn til at et selskap kan ha to aksjer er fordi det har to forskjellige forretningssegmenter som det ønsker å holde atskilt. For eksempel kan et selskap ha en aksje for sin detaljhandel og en aksje for sin investeringsbankvirksomhet.

Hva er forskjellen mellom dobbel notering og kryssnotering?

Det er noen viktige forskjeller mellom dobbel notering og kryssnotering:

-Med dobbel notering er et selskap notert på to separate børser. Dette kan være av en rekke årsaker, for eksempel å ønske å benytte seg av en annen investorbase eller for å sikre seg mot valutakursrisiko.

-Krysnotering skjer derimot når et selskap noterer sine aksjer på et annet lands børs. Dette gjør at selskapet kan skaffe kapital i det landet og gir også investorer i det landet muligheten til å handle aksjene.

-En annen viktig forskjell er at ved dobbel notering er selskapets aksjer vanligvis omsettelige på begge børsene, mens ved kryssnotering er aksjene vanligvis kun omsettelige på utenlandsk børs.

Hva er forskjellen mellom primær og sekundær oppføring?

En primærnotering er et verdipapir som er notert og omsatt på en børs i det landet hvor det utstedende selskapet har hovedkontor. En sekundærnotering er et verdipapir som er notert og omsatt på en børs i et annet land enn der det utstedende selskapet har hovedkontor. For at et verdipapir skal kunne handles på en børs, må det utstedende selskapet oppfylle noteringskravene til den børsen.

Det er flere grunner til at et selskap kan velge å notere sine verdipapirer på mer enn én børs. En grunn er å utvide basen av potensielle investorer som kan kjøpe og handle verdipapiret. En annen grunn er å gi investorene større fleksibilitet i hvordan og hvor de handler verdipapiret. Til slutt kan et selskap velge å notere sine verdipapirer på flere børser for å skaffe kapital i mer enn én valuta.

Primærnoteringen er vanligvis den børsen hvor det omsettes flest aksjer og det er mest likviditet tilgjengelig. Sekundærnoteringen har vanligvis lavere handelsvolum og mindre likviditet.