Hva er bruttoavkastning?

Bruttoavkastning er renten opptjent på en obligasjon før fradrag for skatter og andre utgifter. Bruttoavkastningen er lik kupongrenten delt på obligasjonskursen. For eksempel, hvis en obligasjon har en kupongrente på 10 % og en pris på 1000 dollar, er bruttoavkastningen 10 %.

Er obligasjonsrenten det samme som renten?

Obligasjonsavkastning og rente er ikke det samme, men de henger sammen. Rente er prosentandelen av et lån som låntaker betaler til utlåner, mens obligasjonsavkastning er prosentandelen av obligasjonens pålydende verdi som obligasjonseieren mottar i rentebetalinger. For eksempel, hvis en obligasjon har en pålydende verdi på $1000 og en obligasjonsrente på 5%, vil obligasjonseieren motta $50 i rentebetalinger hvert år.

Renten på en obligasjon bestemmes av markedet, mens obligasjonsrenten bestemmes av obligasjonens utsteder. Renten er prisen obligasjonseierne betaler for bruken av pengene utlånt til utsteder, mens obligasjonsrenten er avkastningen som obligasjonseieren får på investeringen.

Obligasjonsrenten påvirkes av renten, men den påvirkes også av obligasjonskursen. Hvis obligasjonskursen går opp, vil obligasjonsrenten gå ned, og omvendt.

For å oppsummere er obligasjonsrenten ikke det samme som rente, men de er relatert. Renten er prisen obligasjonseierne betaler for bruken av pengene utlånt til utsteder, mens obligasjonsrenten er avkastningen som obligasjonseieren får på investeringen. Hva betyr brutto avkastning? Brutto avkastning er avkastningen på en obligasjon før fradrag for inntektsskatt. Brutto yield er derfor høyere enn netto yield, som er avkastningen på en obligasjon etter fradrag for inntektsskatt. Er et tak på 14 % bra? Et tak på 14 % anses å være bra, men det avhenger av markedet og den spesifikke obligasjonen. Generelt betyr en høyere cap rate en høyere risiko obligasjon, noe som kanskje ikke er ideelt for alle investorer.

Hvordan beregnes cap rate?

Formelen for å beregne cap rate på en obligasjon er:

Cap rate = (Kupongrente + Avkastning til forfall)/Pris

hvor:

Kupongrente = renten betalt på obligasjonen * * Avkastning til forfall = avkastningen dersom obligasjonen holdes til forfall
Pris = gjeldende markedspris på obligasjonen

Hvis for eksempel en obligasjon har en kupongrete på 5 %, vil en avkastning til forfall på 6 %, og en markedspris på $1000, vil taksrenten være:

Cap rate = (0,05 + 0,06)/1000 = 0,11 eller 11%

Hva er 2%-regelen i eiendom?

2%-regelen er en generell retningslinje som investorer bruker for å avgjøre om en utleieeiendom er en god investering. Regelen sier at utleieboligen skal gi en årlig avkastning på 2 % av kjøpesummen, etter at utgifter er tatt i betraktning.

Det er en rekke faktorer som kan påvirke den faktiske avkastningen på investeringen (ROI) som en investor vil oppnå, og 2%-regelen er bare en generell retningslinje. Noen investorer kan være villige til å akseptere en lavere ROI hvis eiendommen for eksempel ligger i et område med høyt potensial for verdsettelse.

Det er også viktig å huske at 2%-regelen bare er en retningslinje, og det finnes alltid unntak. Noen egenskaper kan være i stand til å generere en høyere ROI, mens andre kanskje ikke kan oppnå 2 % ROI. Til syvende og sist er det opp til den enkelte investor å bestemme hvilket avkastningsnivå som er akseptabelt.