Hva er bedriftsobligasjoner og hvordan kjøpes og selges de?

Bedriftsobligasjoner er gjeldspapirer som utstedes av selskaper og selges til investorer.

Hvordan utbetales selskapsobligasjoner?

Når et selskap utsteder en selskapsobligasjon, er det i hovedsak å ta opp lån fra investorer. Til gjengjeld for å låne selskapet penger, mottar investorer periodiske rentebetalinger (kjent som kuponger) så vel som avkastningen av hovedinvesteringen deres (kjent som pålydende verdi) når obligasjonen forfaller.

Rentebetalingene på en bedriftsobligasjon betales vanligvis halvårlig, selv om noen obligasjoner foretar årlige eller månedlige rentebetalinger. Pålydende verdi av en obligasjon er vanligvis $ 1000, selv om den kan være mer eller mindre avhengig av den spesifikke obligasjonen.

Når en obligasjon forfaller, betaler selskapet tilbake obligasjonens pålydende verdi til investorene. Hvis selskapet ikke er i stand til å betale tilbake obligasjonen når den forfaller, sies obligasjonen å være "i mislighold" og investorer kan tape noe eller hele investeringen.

Hva er fordelene med selskapsobligasjoner?

Fordelene med selskapsobligasjoner inkluderer følgende:

1. Bedriftsobligasjoner gir høyere rente enn statsobligasjoner.

2. Bedriftsobligasjoner er mindre risikable enn aksjer.

3. Bedriftsobligasjoner gir skattefordeler.

4. Bedriftsobligasjoner er et diversifiseringsverktøy.

5. Foretaksobligasjoner kan brukes til å sikre seg mot inflasjon. Hvorfor kjøper investorer selskapsobligasjoner? Det er mange grunner til at investorer kjøper selskapsobligasjoner. En grunn er at obligasjoner har en tendens til å være mindre volatile enn aksjer, så de gir et mål på stabilitet og inntekt for investorer. I tillegg gir obligasjoner en måte for investorer å diversifisere sine porteføljer og sikre seg mot inflasjon.

Hva er de grunnleggende egenskapene til en bedriftsobligasjon?

En bedriftsobligasjon er et gjeldspapir utstedt av et selskap og solgt til investorer. Obligasjonseieren låner ut penger til selskapet og har rett til rentebetalinger og tilbakebetaling av hovedstolen på lånet på forfallsdatoen.

Bedriftsobligasjoner utstedes vanligvis i pålydende verdier på $1000 og har en fast rente, kjent som kupongrenten. Kupongrenten er den årlige rentebetalingen obligasjonseieren vil motta, delt på obligasjonens pålydende. For eksempel, hvis en bedriftsobligasjon har en pålydende verdi på $1000 og en kupongrente på 5%, vil obligasjonseieren motta $50 i rentebetalinger hvert år.

På forfallsdatoen vil selskapet tilbakebetale obligasjonens pålydende verdi til obligasjonseieren. Bedriftsobligasjoner har vanligvis løpetider på 5 til 30 år.

Rentebetalingene på en foretaksobligasjon er skattepliktige, men hovedstolen er det ikke.

Investorer kjøper vanligvis selskapsobligasjoner fordi de tilbyr en fast avkastning og forutsigbare rentebetalinger. Bedriftsobligasjoner anses å være relativt sikre investeringer, men de er ikke uten risiko. Kredittvurderingen til selskapet som utsteder obligasjonen er en faktor som investorer må vurdere. En høyere kredittvurdering indikerer en lavere risiko for mislighold, noe som betyr at selskapet er mer sannsynlig å betale renter og avdrag i tide.

En annen risiko å vurdere er renterisiko. Hvis rentene stiger, vil verdien av en bedriftsobligasjon typisk falle, fordi investorer kan finne høyere avkastningsinvesteringer. Motsatt, hvis rentene faller, vil verdien av en foretaksobligasjon typisk stige.

Generelt er selskapsobligasjoner en god investering for investorer som er ute etter en fast avkastning og er villige til å ta en moderat mengde risiko. Hva er selskapsobligasjonsrenten i dag? Bedriftsobligasjonsrenten er avkastningen som investorer får ved å investere i selskapsobligasjoner. Denne prisen bestemmes av markedsforholdene på kjøpstidspunktet, og kan svinge over tid. I dag er selskapsobligasjonsrenten ca. 3,5 %.