Fortjeneste/tap-forhold

Resultatforholdet er et finansielt forhold som måler lønnsomheten til et selskap. Den beregnes ved å dele selskapets nettoinntekt med dens totale omsetning.

Et høyt resultat/tap-forhold indikerer at et selskap er mer lønnsomt enn konkurrentene. Et lavt resultat/tap-forhold indikerer at et selskap er mindre lønnsomt enn konkurrentene.

Hva er de 5 lønnsomhetsforholdene?

1. Brutto fortjenestemargin: Dette måler prosentandelen av salget som er igjen etter å ha trukket fra kostnadene for solgte varer. En høyere brutto fortjenestemargin indikerer at et selskap er bedre i stand til å dekke sine overheadkostnader og generere fortjeneste.

2. Driftsresultatmargin: Dette måler prosentandelen av salget som er igjen etter å ha trukket fra alle driftsutgifter. En høyere driftsmargin indikerer at en bedrift er mer effektiv i ressursbruken og er bedre i stand til å generere overskudd.

3. Netto fortjenestemargin: Dette måler prosentandelen av salget som er igjen etter å ha trukket fra alle utgifter, inkludert skatter. En høyere netto fortjenestemargin indikerer at en bedrift er mer effektiv i ressursbruken og er bedre i stand til å generere overskudd.

4. Avkastning på eiendeler: Dette måler prosentandelen av fortjeneste generert fra et selskaps eiendeler. En høyere avkastning på eiendeler indikerer at en bedrift er mer effektiv i ressursbruken og er bedre i stand til å generere overskudd.

5. Avkastning på egenkapital: Dette måler prosentandelen av fortjenesten generert fra et selskaps egenkapital. En høyere egenkapitalavkastning indikerer at et selskap er mer effektiv i ressursbruken og er bedre i stand til å generere overskudd.

Hva er de tre viktigste lønnsomhetsforholdene?

De tre viktigste lønnsomhetsforholdene er bruttomargin, driftsmargin og nettomargin.

Bruttomargin er et mål på en bedrifts lønnsomhet basert på inntektene. Det beregnes ved å dele et selskaps bruttofortjeneste på inntektene.

Driftsmargin er et mål på en bedrifts lønnsomhet basert på driftskostnadene. Den beregnes ved å dele et selskaps driftsinntekt på inntekten.

Nettomargin er et mål på en bedrifts lønnsomhet basert på nettoinntekten. Det beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt på inntekten.

Som også er kjent som resultatregnskap?

En resultatregnskap (P&L) er et regnskap som oppsummerer inntekter, kostnader og utgifter som påløper i løpet av en spesifisert tidsperiode, vanligvis et regnskapskvartal eller år. Resultatregnskapet er en av de tre store regnskapene som bedrifter bruker for å vurdere sine økonomiske resultater, sammen med balansen og kontantstrømoppstillingen.

Hvordan beregner du PNL-forholdet?

Det er noen forskjellige måter å beregne PNL-forhold på, men den vanligste er å dele nettoinntekt på totalinntekt. Dette vil gi deg en prosentandel som representerer hvor mye fortjeneste bedriften din tjener for hver krone av inntekter.

En annen måte å beregne PNL-forhold på er å dele nettoinntekt på driftskostnader. Dette vil gi deg en prosentandel som representerer hvor mye fortjeneste bedriften din tjener for hver krone du bruker på driftsutgifter.

Du kan også bruke PNL-forhold for å sammenligne lønnsomheten til forskjellige selskaper. For å gjøre dette, må du beregne forholdet for hvert selskap og deretter sammenligne resultatene.

Hva betyr gearing ratio?

Gearing ratio er et finansielt forhold som sammenligner gjeldsforpliktelser med egenkapital. Gjeldsforholdet er også kjent som gjeld-til-egenkapitalforholdet. En høyere giring indikerer at et selskap har mer gjeld enn egenkapital. En lavere giring indikerer at et selskap har mer egenkapital enn gjeld.