Finansiering av din eviggrønne virksomhet: Hva du trenger å vite

Evergreen Funding: Det grunnleggende du trenger å vite

Hva er CAPM i finans? Capital Asset Pricing Model (CAPM) er en modell som brukes til å bestemme forventet avkastning på en investering basert på risikoen. Modellen tar hensyn til investeringens risiko, målt ved beta, og forventet avkastning til markedet, målt ved markedsrisikopremien. Den forventede avkastningen på investeringen er lik risikofri rente pluss betaen til investeringen ganger markedsrisikopremien.

Hva er Evergreen Accounting?

Evergreen Accounting er en type regnskap der selskaper ikke trenger å rapportere inntjening på kvartals- eller årsbasis. I stedet kan de rapportere inntektene sine på en hyppigere basis, for eksempel hver måned eller med noen ukers mellomrom. Denne typen regnskap brukes ofte av selskaper som har mye utgifter som svinger fra måned til måned, for eksempel selskaper som har mye varelager.

Hva gjør Hamilton Lane?

Hamilton Lane er et globalt investeringsselskap for private markeder. De fokuserer på å gi strategiske råd, kapitalinnhenting og direkte investeringer for å hjelpe kundene deres med å bygge porteføljer for private markeder i verdensklasse.

Hamilton Lane har over tre tiår med erfaring i private markedsinvesteringer og har samlet inn over 50 milliarder dollar i kapital til sine kunder. De har et team på over 150 fagfolk lokalisert på kontorer rundt om i verden.

Hamilton Lane tilbyr en rekke tjenester til sine kunder, inkludert:
-Strategisk rådgivning om å bygge og administrere en privatmarkedsportefølje
-Kapitalinnhenting
-Direkte investering
-Porteføljestyring
-Resultatrapportering
-Risikostyring

Hva er en hinderrate i finans?

En hinderrate er den minste akseptable avkastningen på et prosjekt eller en investering. Hinderrenten brukes til å evaluere nye prosjekter eller investeringer og brukes som en diskonteringsrente i diskontert kontantstrøm (DCF) analyse.

Hinderraten bør være større enn selskapets kapitalkostnad, som er minimumsrenten som et selskap må tjene på sine prosjekter eller investeringer for å skape aksjonærverdier.

Det finnes en rekke ulike metoder som kan brukes til å beregne hinderraten, som vil avhenge av det spesifikke prosjektet eller investeringen som vurderes.

For eksempel er den veide gjennomsnittlige kapitalkostnaden (WACC) en populær metode for å beregne grenseverdien. WACC tar hensyn til selskapets egenkapitalkostnader og gjeldskostnader, som begge er vektet med deres respektive andeler av selskapets totale kapital.

En annen vanlig metode for å beregne hinderrenten er internrenten (IRR), som er avkastningen som gjør at nåverdien av kontantstrømmene fra et prosjekt eller en investering er lik den opprinnelige investeringen.

Valg av metode vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert arten av prosjektet eller investeringen, selskapets overordnede forretningsstrategi og risikoprofilen til selskapet.

Generelt, jo høyere risiko for et prosjekt eller en investering, desto høyere er avkastningskravet (hurdle rate).

Hinderraten er et kritisk verktøy i corporate finance og brukes til å ta beslutninger om hvorvidt man skal fortsette med et bestemt prosjekt eller investering.

Det er viktig å merke seg at hinderraten ikke er et statisk tall, men bør jevnlig gjennomgås og oppdateres i takt med selskapets endrede omstendigheter.

Hva er TVPI vs Moic?

TVPI står for Terminal Value per Invested Capital. Moic står for Multiple of Invested Capital.

TVPI er et mål på terminalverdien til et firma delt på den investerte kapitalen. Moic er et mål på multiplumet av investert kapital.

Både TVPI og Moic er mål på verdien av et firma. TVPI er et mål på terminalverdien til et firma, mens Moic er et mål på multiplumet av investert kapital.

TVPI er et bedre mål på verdien av et firma enn Moic fordi det tar hensyn til terminalverdien til et firma. Moic tar bare hensyn til multiplumet av investert kapital, som ikke tar hensyn til terminalverdien til et firma.

TVPI er et mer omfattende mål på verdien av et firma fordi det inkluderer terminalverdien i beregningen. Moic er et mindre omfattende mål fordi det bare inkluderer multiplumet av investert kapital.