Dumping

Dumping skjer når et selskap eksporterer et produkt til en pris som er lavere enn prisen det tar for det samme produktet på hjemmemarkedet. For at dumping skal finne sted, må det være en skade på den innenlandske industrien i importlandet som følge av den lavere prisede importen.

Dumping anses å være urettferdig handelspraksis og møtes ofte med toll eller andre importrestriksjoner for å utjevne konkurransevilkårene for innenlandske produsenter.

Hva er dumping i økonomi-PDF?

I økonomi er dumping definert som handlingen med å selge et produkt i et utenlandsk marked til en pris som er lavere enn prisen på det samme produktet på hjemmemarkedet. Dumping anses ofte for å være en form for urettferdig konkurranse, og det er ulovlig i mange jurisdiksjoner.

Det er to hovedtyper av dumping: horisontal dumping og vertikal dumping. Horisontal dumping oppstår når et selskap selger et produkt i et utenlandsk marked til en lavere pris enn det selger det samme produktet på hjemmemarkedet. Vertikal dumping oppstår når et selskap selger et produkt i et utenlandsk marked til en lavere pris enn det ville solgt det samme produktet på hjemmemarkedet hvis produktet ikke ble dumpet.

Dumping kan være motivert av en rekke faktorer, inkludert ønsket om å vinne markedsandeler, å avhende overflødig varelager eller å generere kontantstrøm. Dumping kan også være et resultat av statlig politikk eller subsidier som gjør det billigere å produsere et produkt i ett land enn i et annet.

Dumping kan ha en betydelig innvirkning på hjemmemarkedet for produktet som dumpes. Hvis dumping er utbredt, kan det presse prisene på hjemmemarkedet og føre til tap av arbeidsplasser og markedsandeler for innenlandske produsenter. I noen tilfeller kan dumping til og med føre til kollaps av en hel industri.

Det finnes en rekke måter å bekjempe dumping på, inkludert tollsatser, importkvoter og antidumpinglover. Disse tiltakene skal gjøre det dyrere å dumpe produkter på hjemmemarkedet, og de kan være effektive for å avskrekke dumping og beskytte innenlandsk industri.

Hva er kontinuerlig dumping?

Kontinuerlig dumping er en situasjon der et land eksporterer et produkt til et annet land til en pris som er lavere enn prisen på produktet i opprinnelseslandet. Dette gjøres ofte for å ta markedsandeler eller for å konkurrere med andre land som selger samme produkt. Kontinuerlig dumping kan være ulovlig dersom det skjer på en måte som bryter med internasjonale handelsavtaler.

Hva er tre kjennetegn ved en quizlet for økonomisk union?

1. En økonomisk union er en avtale mellom to eller flere land om å samarbeide om økonomiske spørsmål.

2. Avtalen kan være begrenset til bestemte økonomiske sektorer, eller den kan dekke alle områder av økonomisk aktivitet.

3. Målet med en økonomisk union er å forbedre medlemslandenes økonomiske velferd.

Hvilket av følgende refererer til dumping? Det er noen forskjellige måter begrepet "dumping" kan brukes på, men generelt refererer det til å selge varer til en lavere pris i et utenlandsk marked enn i hjemmemarkedet. Dette kan gjøres enten ved å selge varene med tap i det utenlandske markedet, eller ved å selge varene til en lavere pris enn de ble solgt på hjemmemarkedet. Dumping kan også referere til å selge varer i et utenlandsk marked til en lavere pris enn prisen på tilsvarende varer i hjemmemarkedet. Er produktdumping etisk? Det er ikke noe svar på dette spørsmålet, da det avhenger av den spesifikke situasjonen der produktdumping forekommer. Noen kan hevde at det er etisk at produktene som dumpes er av dårlig kvalitet eller om de er skadelige for miljøet, da dette hindrer dem i å selges og konsumeres. Andre kan hevde at det er uetisk da det skaper kunstig knapphet og driver opp prisene for forbrukerne. Til syvende og sist avhenger svaret på dette spørsmålet av individets egne etiske verdier.