Definisjon av vurderingsbar periodiseringsmetode

Den ratable periodiseringsmetoden er en regnskapsmetode som brukes til å fordele inntekter og kostnader over en periode. Denne metoden brukes ofte for virksomheter som har en stor mengde varelager eller fordringer. Under denne metoden deles inntekter og utgifter inn i like deler og føres regelmessig i regnskapet. Denne metoden brukes ofte for å jevne ut inntekts- og kostnadsføring. Hva er periodiseringsmetoden? Periodiseringsmetoden er en regnskapsmetode som innregner inntekt når den er opptjent, i stedet for når den mottas. Dette betyr at inntekter innregnes på det tidspunktet en vare leveres eller en tjeneste utføres, i stedet for når kunden faktisk betaler for den. Periodiseringsmetoden brukes av de fleste virksomheter, da den gir et mer nøyaktig bilde av en bedrifts økonomiske helse. Hvem bruker periodiseringsmetoden for regnskap? Periodiseringsmetoden for regnskap brukes av bedrifter og organisasjoner for å registrere og rapportere sine økonomiske transaksjoner. Denne metoden fokuserer på tidspunktet for transaksjoner, snarere enn på kontantstrømmen til virksomheten. Under periodiseringsmetoden registrerer bedrifter inntekter når de er opptjent, uavhengig av når pengene mottas. Tilsvarende regnskapsføres utgifter når de påløper, uavhengig av når kontantene utbetales. Periodiseringsmetoden gir et mer nøyaktig bilde av en virksomhets økonomiske aktivitet enn kontantmetoden, som kun registrerer transaksjoner når kontanter utveksles. Hvordan staver du bra? Ordet "ratably" er stavet R-A-T-A-B-L-Y. Det er et adverb som betyr på en måte som med rimelighet eller forholdsmessig kan vurderes eller estimeres. Hva betyr rateable inntekter? Rangerbar inntekt betyr at inntekten er jevnt fordelt over året. Dette brukes ofte for virksomheter som har sesonginntekter, slik at de kan jevne ut inntektene og utgiftene i løpet av året. Hva er en rangerbar distribusjon? En ratebar fordeling er en fordeling som gjøres i like avdrag over en spesifisert tidsperiode. Denne typen utdeling brukes ofte i forbindelse med livrenter og andre typer investeringer.