Hva er periodisering?

Periodisering er en regnskapsmetode som gjenkjenner økonomiske hendelser uavhengig av når kontanter utveksles. I periodisering regnskapsføres inntekter og kostnader når de opptjenes eller påløper, i stedet for når de relaterte kontantene mottas eller betales. Periodiseringsgrunnlaget for regnskap gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps finansielle stilling og driftsresultat enn regnskapsføring på kontantbasis.

Under periodiseringsgrunnlaget for regnskap registrerer selskaper inntekter når de er opptjent og registrerer utgifter når de påløper. For eksempel, hvis et selskap selger et produkt på kreditt, blir inntekten innregnet når salget gjennomføres, ikke når kunden betaler for produktet. Tilsvarende, hvis et selskap betaler sine ansatte annenhver uke, blir utgiftene innregnet når arbeidet utføres, ikke når de ansatte får betalt.

Det kreves periodiseringsgrunnlag for selskaper som utarbeider regnskap i henhold til god regnskapsskikk (GAAP). Periodiseringsgrunnlaget er også grunnlaget som brukes i beregningen av mange viktige økonomiske nøkkeltall, som for eksempel varelageromsetning og kundefordringsomsetning.

Hva er periodisering i balansen?

Periodisering er en regnskapsmetode som brukes til å registrere inntekter og utgifter når de er opptjent eller påløpt, i stedet for når de betales. Dette sikrer at alle inntekter og utgifter bokføres i riktig periode, uavhengig av når kontantene mottas eller betales.

Periodiseringsmetoden er viktig i finansiell rapportering fordi den gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps finansielle stilling og ytelse. For eksempel, hvis et selskap selger varer på kreditt, blir inntekten inntektsført når salget gjennomføres, selv om kontantene ikke mottas før senere. Dette gir et mer nøyaktig bilde av selskapets inntekter og utgifter for den perioden.

Periodiseringsmetoden er også viktig for skatteformål. Under periodiseringsmetoden rapporteres inntekter og kostnader i den perioden de opptjenes eller påløper, uavhengig av når kontantene mottas eller betales. Dette sikrer at det betales skatt på riktig inntekt.

Det er noen viktige ting å huske på om periodisering i balansen:

1. Periodisering er en regnskapsmetode som brukes til å registrere inntekter og utgifter når de er opptjent eller påløpt, i stedet for når de betales.

2. Periodiseringsmetoden er viktig i finansiell rapportering fordi den gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps finansielle stilling og ytelse.

3. Periodiseringsmetoden er også viktig for skatteformål. Under periodiseringsmetoden rapporteres inntekter og kostnader i den perioden de opptjenes eller påløper, uavhengig av når kontantene mottas eller betales.

4. Periodisering i balanse sikrer at alle inntekter og utgifter bokføres i riktig periode, uavhengig av når kontantene mottas eller betales.

Hva er de to hovedtypene for regnskap?

Det er to typer regnskap: finansregnskap og ledelsesregnskap. Finansiell regnskap fokuserer på regnskapet til et selskap, som inkluderer balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling. Ledelsesregnskap fokuserer på å gi informasjon til ledere for å hjelpe dem med å ta beslutninger om virksomheten til selskapet. Treffer periodiseringer resultatet? Periodisering er poster i balansen som ennå ikke er betalt. De er registrert som gjeld, og de treffer P&L når de er betalt.

Er opptjent inntekt en eiendel?

Ja, opptjent inntekt klassifiseres som en eiendel i balansen. Påløpte inntekter representerer inntekter som er opptjent, men som ennå ikke er mottatt. Dette kan skje når varer eller tjenester er levert, men ikke fakturert, eller når renter eller utbytte er opptjent, men ennå ikke betalt.

Påløpte inntekter er viktige å spore fordi de representerer en reell økonomisk forpliktelse som selskapet har pådratt seg. Hvis det ikke administreres riktig, kan det føre til kontantstrømproblemer på veien.

Hvordan forbereder du periodiseringer? Periodisering er utgifter som påløper, men som ennå ikke er betalt. For å forberede periodiseringer, må du gjennomgå dine økonomiske poster for å identifisere eventuelle utgifter som er påløpt, men som ennå ikke er betalt. Når du har identifisert disse utgiftene, må du registrere dem i regnskapet.