Definisjon av panteobligasjoner

En pantobligasjon er et gjeldspapir som er dekket av et pantelån eller en gruppe av pantelån. Panteobligasjoner opprettes når en långiver pakker sammen en gruppe boliglån og selger dem til investorer. Inntektene fra boliglånene brukes til å betale renter og hovedstol til obligasjonseierne. Panteobligasjoner utstedes vanligvis av statlig sponsede foretak (GSE) som Fannie Mae og Freddie Mac.

Panteobligasjoner kan enten være gjennomgående verdipapirer eller panteobligasjoner (CMOs). Pass-through verdipapirer er den vanligste typen panteobligasjoner. De er støttet av en pool av boliglån, og renter og avdrag fra boliglånene overføres til obligasjonseierne. CMOer er mer komplekse strukturer som er støttet av en pool av boliglån, men rente- og hovedstolbetalinger brukes til å betale ned andre verdipapirer som er opprettet fra CMO.

Hva er et førstepantelån? En førstepantelånsobligasjon er en type pantesikret sikkerhet der inntektene fra salget av obligasjonen brukes til å finansiere kjøp av bolig. Obligasjonen er pantsatt av hjemmet, og rentebetalingene på obligasjonen brukes til å betale boliglån.

Hva er boliglån og dets typer?

Et boliglån er et lån som er sikret med fast eiendom. Det finnes mange ulike typer boliglån, men de to vanligste er fastrenteboliglån og renteregulerbare boliglån. Fastrenteboliglån har en rente som forblir den samme i hele lånets løpetid, mens rentetilpasningslån har en rente som kan svinge. Hvordan er boliglån og obligasjoner relatert? Boliglån og obligasjoner er relatert fordi de begge er typer gjeldsinstrumenter. Et boliglån er et lån som er sikret i fast eiendom, mens en obligasjon er et lån som er sikret ved utsteders løfte om å betale tilbake lånet. Både boliglån og obligasjoner er gjeldsinstrumenter som kan brukes til å finansiere kjøp av bolig eller annen eiendom. Hvorfor kreves det en panteobligasjon? En panteobligasjon er en type obligasjon som vanligvis brukes til å finansiere kjøp av bolig. Obligasjonen er sikret av boligen selv, som fungerer som sikkerhet for lånet. Hvis låntakeren misligholder lånet, kan långiveren tvangsutlegge boligen og selge den for å få tilbake pengene som er skyldig. Panteobligasjoner anses generelt for å være en trygg investering, siden de er støttet av en fysisk eiendel.

Hva er en andre pantobligasjon?

En andre pantobligasjon er et gjeldsinstrument som er sikret med pant i en eiendom, typisk en boligeiendom. Pantelånet er høyere enn alle andre pantelån på eiendommen, og innehaveren av den andre panteobligasjonen er nummer to i køen for å motta betaling i tilfelle tvangsutlegg.