Conduit Financing

Kanalfinansiering er en type finansiering der et selskap skaffer penger ved å utstede obligasjoner eller andre gjeldsinstrumenter gjennom en mellommann, typisk en bank eller annen finansinstitusjon. Formidleren bruker deretter midlene til å gi lån til andre selskaper eller investorer.

Rørfinansiering kan være en kostnadseffektiv måte for bedrifter å skaffe kapital på, siden rentene på obligasjonene eller andre gjeldsinstrumenter typisk er lavere enn renten på lån fra tradisjonelle kilder som banker. I tillegg kan formidleren ofte yte andre tjenester, for eksempel hjelp til markedsføring av obligasjonene eller lånene.

Rørfinansiering brukes vanligvis av selskaper som har en jevn strøm av inntekter og ønsker å utvide virksomheten. Den kan også brukes av selskaper som står overfor et kortsiktig kapitalbehov, for eksempel for å dekke kostnadene ved en ny produktlansering.

Hva er kanallångivere?

Conduit-långivere er finansinstitusjoner som gir kortsiktige lån til låntakere som bruker næringseiendom som sikkerhet. Disse lånene brukes vanligvis til å finansiere kjøp eller refinansiering av eiendommer som kontorbygg, kjøpesentre, varehus og leiligheter. Konduktutlånere gir vanligvis lån med løpetider på tre til fem år og avdragsfrie betalinger.

Hva er kanalavgift?

Et kanalgebyr er en type gebyr som belastes av en finansinstitusjon for å yte tjenester knyttet til utstedelse av gjeldspapirer. Gebyret er vanligvis en prosentandel av den totale verdien av de utstedte verdipapirene og betales av utstederen til kanalleverandøren. Gebyret kan belastes per transaksjon eller som et fast gebyr.

Kanalavgifter brukes til å dekke kostnadene som påløper finansinstitusjonen ved å levere tjenestene knyttet til utstedelse av gjeldspapirer. Disse tjenestene kan omfatte underwriting, holde verdipapirene på lager og selge verdipapirene til investorer. Kanaltilbyderen kan også være ansvarlig for å betjene gjeldspapirene etter at de er utstedt. Kanalgebyrer betales vanligvis av utstederen på transaksjonstidspunktet.

Kanalavgiften er bare ett av mange gebyrer som kan belastes i forbindelse med utstedelse av gjeldspapirer. Andre gebyrer kan inkludere forsikringsgebyrer, plasseringsgebyrer og transaksjonsgebyrer.

Hva er kanalobligasjonsfinansiering? Conduit obligasjonsfinansiering er en type gjeldsfinansiering der en kanallångiver gir et lån til en låntaker som er sikret av en pool av eiendeler. Kanalutlåneren utsteder deretter obligasjoner som er støttet av eiendeler, og bruker inntektene fra obligasjonssalget til å tilbakebetale lånet til låntakeren. Fordelen med denne typen finansiering for låntaker er at den kan gi tilgang til kapital til en lavere rente enn det som ville vært tilgjengelig dersom låntaker fikk lån fra en tradisjonell långiver. Ulempen er at låntaker er ansvarlig for at eiendelsmassen er tilstrekkelig til å betale tilbake obligasjonene ved mislighold.

Hva er en privat kanal?

En privat kanal er en type investeringsbil som brukes til å utstede og investere i gjeldsinstrumenter. Private kanaler brukes vanligvis av institusjonelle investorer, som banker, forsikringsselskaper og pensjonsfond.

Private kanaler er etablert som spesialforetak (SPV) som er strukturert som kommandittselskap eller truster. SPV utsteder gjeldspapirer, kjent som collateralized loan obligations (CLOs), som deretter brukes til å finansiere en portefølje av lån. Lånene i porteføljen er typisk sikret med sikkerhet, for eksempel eiendom eller andre eiendeler.

Formålet med en privat kanal er å gi investorer en måte å investere i lån som de ellers ikke ville hatt tilgang til. Private kanaler brukes vanligvis til å investere i lån med høyere avkastning, for eksempel søppelobligasjoner. På grunn av den høyere avkastningen har private kanaler vanligvis høyere risikoprofiler enn tradisjonelle investeringsbiler.

Hva er en conduit obligator?

En conduit obligator er en type finansinstitusjon som utsteder obligasjoner som er støttet av en pool av sikkerheter. Sikkerheten er typisk sammensatt av lån eller andre typer gjeldsforpliktelser. Rørobligasjonslåntageren er ansvarlig for å betale renter og avdrag på obligasjonene.

Obligasjonslåntagere er vanligvis store banker eller andre finansinstitusjoner. De bruker obligasjonene til å skaffe kapital som kan brukes til å gi nye lån eller til å investere i andre eiendeler. Obligasjonene er attraktive for investorer fordi de tilbyr en høyere rente enn tilsvarende obligasjoner utstedt av amerikanske myndigheter.

De mest risikofylte conduit-obligasjonene er de som er dekket av sikkerheter som er mer sannsynlig å misligholde, for eksempel subprime-lån. De minst risikable conduit-obligasjonene er de som er dekket av sikkerheter som er mindre sannsynlige å misligholde, for eksempel statsobligasjoner.