Ikke-markedsført verdipapir

En ikke-omsettelig verdipapir er en type investering som ikke lett kan kjøpes eller selges på en børs. Disse verdipapirene er ofte illikvide, noe som betyr at de ikke lett kan konverteres til kontanter. Ikke-omsettelige verdipapirer inkluderer ting som privateide aksjer, obligasjoner og eiendom. Er aksjer ikke-omsettelige verdipapirer? Nei, aksjer er ikke ikke-omsettelige verdipapirer. Et ikke-omsettelig … Les mer

Hva er en statskasselås?

En statskasselås er en type handel som brukes til å låse inn prisen på et verdipapir i en periode. Handelen gjøres ved å kjøpe verdipapiret til gjeldende pris og deretter selge det til samme pris på et senere tidspunkt. Handelen brukes til å beskytte mot kursbevegelser i verdipapiret. Hva er de tre vanlige sikringsstrategiene? 1. … Les mer

Fixed Income Clearing Corporation (FICC)

The Fixed Income Clearing Corporation (FICC) er et oppgjørssentral som tilbyr clearing- og oppgjørstjenester for de fleste rentepapirer som omsettes i USA. FICC er en enhet av Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). FICC ble opprettet i 2003 som et resultat av sammenslåingen av Government Securities Clearing Corporation (GSCC) og Mortgage-Backed Securities Clearing Corporation (MBSCC). … Les mer

Hva er en negativ obligasjonsavkastning?

En negativ obligasjonsrente betyr at avkastningen på en obligasjon er lavere enn gjeldende rente. Med andre ord, hvis du kjøper en obligasjon med negativ avkastning og holder den til forfall, vil du tape penger. Dette er fordi du må betale mer for obligasjonen enn du får tilbake når den forfaller. Negative avkastninger er sjeldne, men … Les mer

Master Notes Definisjon

Master Notes Definisjon: En master Note er en type gjeldsinstrument som brukes av utstedere til å skaffe kapital ved å selge obligasjoner til investorer. Hovedsedler utstedes vanligvis av store finansinstitusjoner og selskaper. Hva er verdipapirsedler? En sikkerhetsseddel er et gjeldsinstrument som representerer et lån gitt av en investor til et selskap eller annen enhet. Lånet … Les mer

Normal avkastningskurve

En normal rentekurve er en grafisk fremstilling av forholdet mellom renter og forfallsdatoer. Den normale rentekurven er oppadgående, noe som betyr at langsiktige gjeldsinstrumenter har høyere avkastning enn kortsiktige instrumenter. Den normale rentekurven er også kjent som den «positive rentekurven» fordi avkastningen på gjeldsinstrumenter øker etter hvert som forfallsdatoene deres forlenges. Den normale rentekurven er … Les mer

Riding the Yield Curve

Avkastningskurven er en graf som plotter avkastningen (renten) til et verdipapir mot dets tid til forfall. Avkastningskurven brukes av tradere til å forutsi fremtidige renter og av investorer til å velge mellom ulike verdipapirer. Begrepet «riding the yield curve» refererer til strategien med å investere i et verdipapir med lengre tid til forfall for å … Les mer

Matrix Trading Definisjon

En matrisehandel er en type rentehandel der handelen utføres til et sett med forhåndsbestemte priser, kjent som matrisen. Matrisen er vanligvis satt opp av megler-forhandleren som utfører handelen, og vil være basert på markedsforhold på tidspunktet handelen utføres. Den viktigste fordelen med en matrisehandel er at den lar traderen vite nøyaktig hvilken pris de vil … Les mer