Ba3/BB-

Begrepet "Ba3/BB-" er en kredittvurdering som indikerer at et selskap eller en enhet er en "spekulativ" eller "søppel"-utsteder, og anses å være en investering med høyere risiko. Denne kredittvurderingen er gitt av Moody's Investor Service og Standard & Poor's (S&P), to av de store kredittvurderingsbyråene. Er BB-vurderte obligasjoner investeringsgrad? BB-vurderte obligasjoner er ikke investeringsgrad. Obligasjoner med investeringsgrad er de som er vurdert til BBB eller høyere av Standard & Poor's.

Er BB bedre enn B+?

Det er noen viktige hensyn når du sammenligner BB- og B+-rated obligasjoner:

1) Risiko: BB-ratede obligasjoner anses som høyere risiko enn B+-ratede obligasjoner. Dette betyr at det er større sjanse for at utsteder misligholder sine gjeldsforpliktelser.

2) Avkastning: BB-rated obligasjoner gir vanligvis høyere avkastning enn B+-ratede obligasjoner. Dette er fordi investorer krever høyere avkastning for å ta den høyere risikoen.

3) likviditet: BB-rated obligasjoner kan være mindre likvide enn B+ ratede obligasjoner. Dette betyr at det kan være vanskeligere å finne kjøpere til BB-obligasjoner i annenhåndsmarkedet.

Samlet sett er det vanskelig å si definitivt hvilken type obligasjon som er bedre. Det avhenger av den enkelte investors risikotoleranse og avkastningsmål.

Hva er forskjellen mellom en obligasjon og en garanti?

Obligasjoner og garantier er to typer finansielle instrumenter som ofte brukes til lignende formål. Begge kan brukes til å skaffe kapital, stille sikkerhet for lån eller fungere som sikkerhet. Det er imidlertid noen viktige forskjeller mellom de to.

Obligasjoner er gjeldsinstrumenter som utstedes av en stat eller et selskap og selges til investorer. Utstederen er da forpliktet til å foreta periodiske rentebetalinger til obligasjonseierne, samt betale tilbake hovedstolen på obligasjonen når den forfaller.

Garantier, derimot, er løfter fra en part til en annen om at det vil gjøre innfrielse av en gjeld eller forpliktelse dersom låntaker misligholder. Med andre ord samtykker garantisten i å betale utlåner dersom låntaker ikke er i stand til det. Garantier kan utstedes av finansinstitusjoner, forsikringsselskaper eller til og med regjeringen. Hva er sannsynligheten for mislighold for BB-rating? I følge Standard & Poor's er sannsynligheten for mislighold for en BB-rating 1,67 % innen 5 år og 2,42 % over gjeldens levetid. Hva er BB i økonomi? BB er et akronym for «Bond Buyer», en publikasjon som dekker obligasjonsmarkedet. Begrepet brukes også mer generelt for å referere til obligasjoner av investeringsgrad.