Obligasjonsfond Definisjon

Obligasjonsfond er verdipapirfond som investerer i obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter. Obligasjonsfond tilbyr vanligvis en høyere grad av sikkerhet enn aksjefond, men de har også vanligvis lavere avkastning. Obligasjonsfond kan klassifiseres ytterligere etter hvilken type obligasjoner de investerer i, for eksempel statsobligasjoner, selskapsobligasjoner eller høyrenteobligasjoner.

Hva er forskjellen mellom en obligasjon og aksje?

En obligasjon representerer en gjeld som utsteder skylder til obligasjonseieren. Utstederen kan være et selskap, en statlig eller lokal myndighet eller et føderalt myndighetsorgan. Obligasjonseieren har rett til å motta periodiske rentebetalinger fra utsteder, samt tilbakebetaling av hovedstolen på obligasjonen når den forfaller.

En aksje, derimot, representerer en eierandel i et selskap. Aksjonærer har rett til en andel av selskapets overskudd, samt stemme i bedriftsbeslutninger.

Hva er obligasjoner i investering?

Obligasjoner er gjeldspapirer som representerer et lån fra obligasjonsutstederen til obligasjonseieren. Utstederen godtar å betale obligasjonseieren periodiske rentebetalinger (kuponger) og å tilbakebetale hovedstolen (pålydende) av lånet når det forfaller.

Obligasjoner utstedes vanligvis av selskaper, myndigheter eller andre enheter for å skaffe kapital. De brukes ofte til å finansiere infrastrukturprosjekter, for eksempel bygging av veier, broer og tunneler.

Investorer kjøper vanligvis obligasjoner fordi de tilbyr en relativt trygg og stabil inntektskilde. Når rentene stiger, faller vanligvis prisene på obligasjoner, og omvendt.

Det finnes mange forskjellige typer obligasjoner, inkludert selskapsobligasjoner, kommunale obligasjoner og statsobligasjoner. Hver type obligasjon har sine egne unike egenskaper og risikoer.

Hva er obligasjoner og verdipapirfond?

En obligasjon er et gjeldspapir der utstederen skylder innehaveren en gjeld og er forpliktet til å betale periodiske rentebetalinger (kuponger) og betale tilbake hovedstolen ved forfall. Eieren av en obligasjon har rett til å motta rentebetalinger og å få tilbakebetalt hovedstolen ved forfall.

Et aksjefond er et investeringsfond som samler penger fra mange investorer og investerer dem i en rekke eiendeler, for eksempel aksjer, obligasjoner og kortsiktig gjeld. Fondet forvaltes av en profesjonell pengeforvalter som søker å maksimere avkastningen på fondets investeringer.

Hvordan fungerer obligasjonsfond?

Obligasjonsfond er verdipapirfond som investerer i obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter. Formålet med obligasjonsfond er å gi investorer en måte å diversifisere sine porteføljer og generere inntekter.

Obligasjonsfond kan deles inn i to hovedkategorier: investment grade og high yield. Obligasjonsfond med investeringsgrad investerer i obligasjoner som er vurdert til BBB eller høyere av Standard & Poor's. High yield obligasjonsfond investerer i obligasjoner som er vurdert under BBB av Standard & Poor's.

Obligasjonsfond har typisk en lavere risikoprofil enn aksjefond, men de har også en tendens til å gi lavere avkastning. Obligasjonsfond brukes ofte som en måte å diversifisere en portefølje og for å generere inntekter.

Flertallet av obligasjonsfondene forvaltes av profesjonelle pengeforvaltere. Det finnes imidlertid også en rekke indeksfond og ETF-er som sporer obligasjonsindekser. Hvorfor kalles obligasjoner? Obligasjoner kalles fordi de er en type gjeldsinstrument der låntakeren godtar å betale tilbake til utlåneren et bestemt beløp, vanligvis over en periode. Långiver på sin side godtar å betale renter på lånet.