Straight Bond

En straight obligasjon er en obligasjon som betaler periodiske rentebetalinger og tilbakebetaler obligasjonens pålydende verdi ved forfall. Rette obligasjoner er den enkleste typen obligasjoner og er den vanligste typen obligasjoner utstedt av selskaper. Hva er de 5 typene obligasjoner? 1. Statsobligasjoner: Dette er obligasjoner utstedt av den amerikanske staten og anses å være den sikreste … Les mer

obligasjonsopsjon

En obligasjonsopsjon er et finansielt derivat som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en obligasjon til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Obligasjonsopsjoner brukes av investorer for å sikre seg mot renterisiko, eller for å spekulere i retningen på obligasjonsmarkedet. Den vanligste typen obligasjonsopsjon er kjøpsopsjonen, som … Les mer

Hva er Office of Foreign Assets Control (OFAC)?

Office of Foreign Assets Control (OFAC) er et amerikansk myndighetsorgan som administrerer og håndhever økonomiske og handelssanksjoner basert på amerikansk utenrikspolitikk og nasjonale sikkerhetsmål. Disse sanksjonene kan pålegges enkeltpersoner, bedrifter og til og med hele land. OFACs sanksjonsprogrammer retter seg mot terroraktiviteter, masseødeleggelsesvåpenspredning, narkotikasmugling og andre trusler mot USAs nasjonale sikkerhet, utenrikspolitikk eller økonomi. OFAC … Les mer