Straight Bond

En straight obligasjon er en obligasjon som betaler periodiske rentebetalinger og tilbakebetaler obligasjonens pålydende verdi ved forfall. Rette obligasjoner er den enkleste typen obligasjoner og er den vanligste typen obligasjoner utstedt av selskaper.

Hva er de 5 typene obligasjoner?

1. Statsobligasjoner: Dette er obligasjoner utstedt av den amerikanske staten og anses å være den sikreste typen obligasjoner. De støttes av den amerikanske regjeringens fulle tro og kreditt og brukes vanligvis til å finansiere offentlige utgifter.

2. Bedriftsobligasjoner: Dette er obligasjoner utstedt av selskaper og brukes vanligvis til å finansiere kapitalutgifter. Bedriftsobligasjoner er vanligvis mer risikable enn statsobligasjoner, men gir høyere rente.

3. Kommunale obligasjoner: Dette er obligasjoner utstedt av statlige og lokale myndigheter og brukes vanligvis til å finansiere infrastrukturprosjekter. Kommunale obligasjoner er vanligvis fritatt for føderale skatter, noe som gjør dem attraktive for investorer i høye skatteklasser.

4. Pantelånssikrede verdipapirer: Dette er obligasjoner som er støttet av en pool av boliglån og brukes vanligvis til å finansiere boligkjøp. Pantelånssikrede verdipapirer er vanligvis mer risikable enn statsobligasjoner, men tilbyr høyere renter.

5. Søppelobligasjoner: Dette er obligasjoner som anses å ha høy risiko, høy avkastning. Søppelobligasjoner utstedes vanligvis av selskaper som er i økonomisk nød.

Hva betyr det når et selskap ringer en obligasjon?

Et selskap kan "kalle" en obligasjon når:

-Selskapet har rett til å gjøre det som spesifisert i obligasjonens vilkår
-Samlingen er foretatt på eller før innkallingsdatoen
-Samleprisen er lik eller større enn pålydende verdi

Når et selskap ringer inn en obligasjon, betaler det obligasjonseieren pålydende verdi av obligasjonen pluss eventuelle påløpte renter. Selskapet trekker deretter obligasjonen tilbake. Hva er vaniljebindinger? Vaniljeobligasjoner er den enkleste typen obligasjoner, og utstedes vanligvis av myndigheter eller store selskaper. De har en fast rente og en fast forfallsdato, og er ikke underlagt noen spesielle bestemmelser eller betingelser. Hva er det andre navnet på en obligasjonsrente? Det andre navnet på obligasjonsrente er kupongrente. Hva betyr gulvet i finans? Gulvet i finans refererer til minimumsrenten som vil bli betalt på et gjeldsinstrument med variabel rente, for eksempel en obligasjon. Renten på gjeldsinstrumentet vil svinge med markedsrenten, men vil aldri gå under gulvet. For eksempel, hvis en obligasjon har et gulv på 3 %, så vil obligasjonseieren fortsatt motta 3 % rente, selv om markedsrenten faller til 0 %.