Sweetheart Deal Definisjon

En sweetheart-avtale er en forretningsavtale der den ene parten får fortrinnsbehandling på bekostning av den andre parten. Sweetheart-avtaler brukes ofte i fusjoner og oppkjøp, der kjøperen kan tilby selgeren en under markedspris for selskapets eiendeler for å sikre handelen. Sweetheart-avtaler kan også brukes til å urettferdig fordele en part i en joint venture eller partnerskapsavtale.

Hva er speilbilderegelen i kontraktsretten?

Etter speilbilderegelen er parter i en kontrakt bundet av kontraktsvilkårene slik de fremkommer i den endelige, skriftlige avtalen. Dette betyr at hver part kun er forpliktet til å utføre de plikter som er spesifikt fastsatt i kontrakten. Eventuelle endringer eller tillegg til kontrakten må avtales av begge parter for at de skal være bindende. Denne regelen er ment å hindre en part i å ensidig endre vilkårene i avtalen og tvinge den andre parten til enten å akseptere endringene eller bryte kontrakten.

Hva er kjærestens avtale i arbeidskraftutpressing? Det er noen forskjellige typer kjæresteavtaler som kan oppstå i arbeidsutpressing. En type kjæresteavtale er når en arbeidsgiver godtar å kun bruke fagorganisert arbeidskraft i virksomheten sin. Dette kan være en måte for arbeidsgiveren å unngå å måtte forholde seg til ikke-fagorganiserte arbeidere, som kan være vanskeligere å kontrollere. En annen type kjæresteavtale er når en arbeidsgiver godtar å betale en høyere lønn til fagorganiserte arbeidere enn de ville gjort til ikke-fagorganiserte arbeidere. Dette kan være en måte for arbeidsgiver å få fagforeningen til å gå med på å jobbe for mindre penger, eller få fagforeningen til å gå med på å jobbe flere timer.

Hva er forskjellen mellom bilateral og unilateral?

Bilateral betyr at to enheter er involvert i transaksjonen, mens unilateral betyr at kun én enhet er involvert. I en bilateral avtale har begge parter vanligvis noe å vinne eller tape, mens i en ensidig avtale prøver den ene parten typisk å oppnå noe mens den andre parten prøver å unngå å tape noe. Hva er de 35 voldsforbrytelsene? Det er 35 utpressingsforbrytelser, som er definert av føderal lov som enhver kriminell handling begått for økonomisk vinning. Disse inkluderer forbrytelser som svindel, hvitvasking av penger og bestikkelser.

Hva er RICO-loven og hvordan fungerer den?

RICO-loven er en føderal lov som tillater rettsforfølgelse av enkeltpersoner som driver med utpressing. Racketeering-aktivitet er definert som enhver aktivitet som er ulovlig i henhold til statlig eller føderal lov og utføres med det formål å oppnå en økonomisk fordel.

RICO-loven ble vedtatt i 1970 som svar på det økende problemet med organisert kriminalitet i USA. Loven ble utformet for å målrette ledere av kriminelle organisasjoner, så vel som de som engasjerer seg i utpressing på deres vegne.

RICO-loven åpner for både strafferettslige og sivile straffer. I henhold til lovens straffebestemmelser kan personer som er dømt for rapsvirksomhet dømmes til inntil 20 års fengsel. I tillegg åpner RICO-loven for inndragning av enhver eiendom som ble oppnådd ved å begå en racketeering-lovbrudd.

De sivile bestemmelsene i RICO-loven åpner for at privatpersoner kan reise søksmål mot de som har drevet utpressing. Hvis en saksøker får medhold i en RICO-søksmål, kan de bli tildelt tredobbelt erstatning (dvs. tre ganger beløpet av deres faktiske skader).

RICO-loven har blitt brukt til å målrette et bredt spekter av kriminelle organisasjoner, inkludert mafiaen, narkotikakarteller og hvitsnippkriminalitetssyndikater. De siste årene har loven også blitt brukt til å gå etter offentlige tjenestemenn som har drevet med korrupsjon.