Seniorgjeld

Seniorgjeld er en type bedriftsgjeld som har prioritet fremfor annen gjeld ved konkurs. Med andre ord vil senior gjeldshavere bli betalt først dersom selskapet går konkurs. Seniorgjeld utstedes ofte i form av obligasjoner.

Hva er inkludert i langsiktig gjeld? Gjeld som forfaller om mer enn ett år er typisk klassifisert som langsiktig gjeld. Dette kan inkludere obligasjoner, lån og leieavtaler. Alle disse gjeldene har forskjellige vilkår og betingelser, men alle må betales tilbake innen en viss tidsramme. Rentebetalingene på langsiktig gjeld er typisk faste, noe som betyr at selskapet vil vite nøyaktig hvor mye det må betale hver måned. Hva er seniorgjeld på en balanse? Seniorgjeld er gjeld som har prioritet foran annen gjeld ved mislighold. Ved mislighold vil ledende gjeldshavere stå først i køen for å motta betalinger fra selskapet. Seniorgjeld utstedes vanligvis av store selskaper med sterk kredittvurdering.

Hva er de 5 typene obligasjoner?

Det er fem hovedtyper av obligasjoner: selskapsobligasjoner, statsobligasjoner, kommunale obligasjoner, spareobligasjoner og statsobligasjoner.

Bedriftsobligasjoner utstedes av private selskaper for å skaffe kapital til forretningsformål. Statsobligasjoner utstedes av nasjonale myndigheter for å finansiere offentlige utgifter. Kommunale obligasjoner utstedes av lokale myndigheter for å finansiere infrastrukturprosjekter. Spareobligasjoner utstedes av banker og andre finansinstitusjoner for å oppmuntre folk til å spare penger. Statsobligasjoner utstedes av staten for å finansiere statsgjeld.

Hva er typene gjeld?

Det finnes flere typer bedriftsgjeld, inkludert sikret og usikret gjeld, senior og ansvarlig gjeld, terminlån og rullerende kreditt, og konvertibel og ikke-konvertibel gjeld.

Sikret gjeld er dekket av sikkerhet, typisk i form av eiendom eller utstyr, som långiver kan beslaglegge dersom låntaker misligholder lånet. Usikret gjeld er ikke dekket av noen sikkerhet og er derfor mer risikofylt for långivere, noe som resulterer i høyere renter.

Seniorgjeld har prioritet fremfor annen gjeld ved mislighold, mens ansvarlig gjeld nedbetales først etter at seniorgjeld er dekket.

Terminlån tilbakebetales typisk i like avdrag over lånets løpetid, mens revolverende kreditt er en kredittlinje som kan brukes og tilbakebetales gjentatte ganger opp til en viss grense.

Konvertibel gjeld kan konverteres til egenkapital etter låntakers valg, mens ikke-konvertibel gjeld ikke kan konverteres.

Hva er seniorgjeld til Ebitda? Seniorgjeld til Ebitda er en beregning som brukes til å vurdere et selskaps økonomiske helse. Den beregnes ved å dele et selskaps totale seniorgjeld med inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA). Et høyt forhold indikerer at et selskap er svært belånt og kan stå i fare for mislighold.