Rentederivatdefinisjon

Et rentederivat er en finansiell kontrakt hvis verdi er utledet fra ytelsen til et underliggende renteinstrument. Den vanligste typen rentederivat er en swap, som er en kontraktsmessig avtale mellom to motparter om å bytte periodiske betalinger basert på ulike renteindekser.

Hva er de 5 derivatene?

1. Det første derivatet er endringen i renten med hensyn til tid.

2. Den andre deriverte er endringen i den første deriverte med hensyn til tid.

3. Den tredje deriverte er endringen i den andre deriverte med hensyn til tid.

4. Den fjerde deriverte er endringen i den tredje deriverte med hensyn til tid.

5. Den femte deriverte er endringen i den fjerde deriverte med hensyn til tid.

Hva er de 4 hovedtypene av derivater?

1. Rentebytteavtaler: To parter er enige om å bytte periodiske rentebetalinger på et gitt hovedbeløp. Betalingene er basert på ulike renteindekser, for eksempel London Interbank Offered Rate (LIBOR).

2. Terminavtaler: To parter er enige om å inngå en låneavtale på et fremtidig tidspunkt, til en rente som er avtalt i dag.

3. Cap-avtaler: To parter er enige om å bytte periodiske betalinger, hvor betalingene er knyttet til en underliggende rente. Dersom renten overstiger et visst nivå, vil kjøper av cap-avtalen motta betaling fra selger.

4. Kraveavtaler: To parter er enige om å bytte periodiske betalinger, hvor betalingene er knyttet til en underliggende rente. Dersom renten faller under et visst nivå, vil kjøperen av kraveavtalen foreta en betaling til selgeren.

Hva er de 4 interessetypene?

Det er fire typer renter: enkel rente, renters rente, amortisert rente og forhåndsberegnet rente.

1. Enkel rente er rentene som påløper på et lån eller finansielt produkt uten hensyn til rentesammensetningen. Dette betyr at det kun beregnes enkel rente på lånets hovedstol.

2. Rentesammensetning er renten som påløper på et lån eller finansielt produkt tatt i betraktning rentesammensetningen. Det vil si at det beregnes renters rente på hovedstolen på lånet samt på akkumulerte renter.

3. Amortiserte renter er renter som betales på et lån eller finansielt produkt over lånets løpetid. Denne typen renter betales vanligvis i like avdrag sammen med hovedstolen på lånet.

4. Forhåndsberegnet renter er rentene som beregnes på forhånd og som vanligvis betales i et engangsbeløp ved låneutbetaling. Hva er de fire komponentene i renter? De fire komponentene i renten er realrenten, den nominelle renten, inflasjonsraten og risikofri rente. Hva er rentesikt? En renteperiode er hvor lang tid en rente gjelder. For eksempel betyr fem års renteløp at renten gjelder i fem år.