Realrente: Definisjon og formel

. Hva er realrenten?

Realrenten er renten etter justering for inflasjon.

Hva er realrente og nominell rente?

Realrenter er renter som er justert for å fjerne virkningene av inflasjon. Realrenten er renten en investor vil motta etter å ha justert for effektene av inflasjon.

Nominelle renter er ujusterte renter og tar ikke hensyn til effekter av inflasjon.

Hvordan beregner du renteeksempel?

Rentebeløpet du betaler på et lån bestemmes av renten. Renten er en prosentandel av lånebeløpet som du betaler i tillegg til hovedstolen. Jo høyere renten er, jo mer vil du betale i renter i løpet av lånets løpetid.

For å beregne renten på et lån, må du vite lånebeløpet, renten og antall dager i låneperioden. Følgende formel kan brukes til å beregne renten:

Rente = Lånebeløp x Rentesats x Antall dager i låneperioden

Hvis du for eksempel har et lån på 1000 USD til en rente på 5 % og en låneperiode på 365 dager, vil renten bli beregnet som følger:

Rente = $1000 x 5% x 365 dager

Rente = $18,25

Hva er formelen for nominell rente?

Den nominelle renten er renten før justering for inflasjon. Det er med andre ord den oppgitte eller annonserte prisen på et lån eller en investering.

Den nominelle renten tar ikke hensyn til effektene av inflasjon, som kan tære på kjøpekraften til pengene du mottar fra et lån eller en investering. Av denne grunn brukes ofte realrenten ved økonomiske beslutninger.

Realrenten er den nominelle renten minus inflasjonsraten. Denne formelen kan brukes til å beregne realrenten:

Realrente = Nominell rente - Inflasjonsrente

Hvis du for eksempel tar opp et lån med en nominell rente på 5 % og inflasjonen rente er 3 %, realrenten på lånet ditt vil være 2 %.

Den nominelle renten er viktig fordi det er renten som brukes til å bestemme hvor mye renter som skal betales på et lån eller tjene på en investering. Det er imidlertid realrenten som er viktigere når man tar økonomiske beslutninger, fordi den tar hensyn til effektene av inflasjon. Er realrentene negative? Hvorvidt realrentene er negative eller ikke, avhenger av en rekke faktorer, inkludert inflasjon, økonomisk vekst og pengepolitikk. Generelt er realrentene positive når inflasjonen er lav og den økonomiske veksten er sterk. Men hvis inflasjonen er høy eller den økonomiske veksten er svak, kan realrentene være negative. I tillegg kan pengepolitikken også påvirke realrentene. Hvis for eksempel Federal Reserve senker renten, kan dette føre til at realrentene blir negative. Hva var realrenten i år 3? Realrenten i år 3 var 3 %.