Project Finance 101: Hvordan det fungerer, definisjoner og typer lån

Prosjektfinansiering: Definisjon, typer lån og hvordan det fungerer.

Hva er prosjektets livssyklus?

En prosjektlivssyklus er prosessen et prosjekt går gjennom fra det starter til det er ferdig. Det er vanligvis delt inn i fire faser: igangsetting, planlegging, utførelse og avslutning.

Startfasen er når prosjektet først blir foreslått og unnfanget. Planleggingsfasen er når prosjektgruppen utvikler en detaljert plan for hvordan prosjektet skal utføres og overvåkes. Utførelsesfasen er når prosjektet faktisk gjennomføres. Avslutningsfasen er når prosjektet er offisielt fullført og avsluttet.

Prosjektets livssyklus er viktig fordi den bidrar til å sikre at alle interessenter er på samme side med hensyn til prosjektets mål, mål og tidslinje. Det bidrar også til å identifisere og redusere risikoer tidlig i prosessen.

Hva mener du med prosjekt?

Et prosjekt er et midlertidig foretak med et spesifikt mål eller mål som vanligvis fullføres innen en spesifisert tidsramme. Et prosjekt utføres vanligvis av en virksomhet eller organisasjon for å oppnå et bestemt mål eller mål innenfor en spesifisert tidsramme.

Prosjekter kan variere i omfang fra små, interne initiativer til store, multinasjonale foretak. Den røde tråden som går gjennom alle prosjekter er at de er midlertidige bestrebelser med spesifikke mål eller målsettinger.

Hva er funksjonene ved prosjektfinansiering?

Prosjektfinansiering er en type bedriftsgjeldsfinansiering som vanligvis brukes til å finansiere kapitalkrevende prosjekter. Hovedtrekkene ved prosjektfinansiering er:

1. Langsiktig finansiering: Prosjektfinansiering brukes vanligvis til å finansiere langsiktige prosjekter, med nedbetalingsplaner som strekker seg utover den vanlige nedbetalingsperioden for bedriftens gjeld.

2. Non-regressfinansiering: Prosjektfinansiering er typisk non-regressfinansiering, det vil si at långiverne ikke har noe krav på eiendeler eller inntekter til prosjektsponsoren i tilfelle mislighold.

3. Begrenset ansvar: Prosjektfinansiering innebærer vanligvis begrenset ansvar for sponsorene, noe som betyr at de ikke er personlig ansvarlige for gjelden til prosjektet.

4. Eiendelsbasert finansiering: Prosjektfinansiering er typisk aktivabasert finansiering, det vil si at prosjektmidlene brukes som sikkerhet for lånene.

5. Egenkapitaldeltakelse: Prosjektfinansiering innebærer typisk egenkapitaldeltakelse fra sponsorene, noe som betyr at de bidrar med egenkapital til prosjektet i tillegg til gjeldsfinansieringen.

Hva er de tre typene tidslån?

1. Lån med sikkerhet: Et lån med sikkerhet er et lån der låntakeren legger en form for sikkerhet som sikkerhet for lånet. I tilfelle låntaker misligholder lånet, har långiver rett til å beslaglegge sikkerheten for å dekke tapene sine. Den vanligste typen sikkerhet som brukes for sikrede lån er eiendom, men det kan også ta form av kjøretøy, utstyr eller andre verdifulle eiendeler.

2. Usikrede lån: Et usikret lån er et lån der låntakeren ikke stiller noen form for sikkerhet som sikkerhet for lånet. I tilfelle låntakeren misligholder lånet, har långiveren ingen regress til å beslaglegge noen eiendeler for å hente inn tapene sine. Usikrede lån er vanligvis vanskeligere å få enn sikrede lån, og de kommer ofte med høyere rente.

3. Ansvarlige lån: Et ansvarlig lån er et lån der låntaker stiller en form for sikkerhet som sikkerhet for lånet, men långivers krav på pantet er underordnet andre kreditorers krav. I tilfelle låntaker misligholder lånet, har långiver rett til å beslaglegge sikkerheten, men andre kreditorer vil bli betalt først. Ansvarlige lån er vanligvis vanskeligere å få enn sikrede lån, og de kommer ofte med høyere rente.

Er prosjektfinansiering bedriftsbank?

Det er en vanlig misforståelse at prosjektfinansiering er en type bedriftsbank. Imidlertid er prosjektfinansiering faktisk et eget og distinkt finansfelt. Prosjektfinansiering er finansiering av langsiktige infrastrukturprosjekter som kraftverk, demninger og rørledninger. Hovedkarakteristikken for prosjektfinansiering er at selve prosjektet brukes som sikkerhet for lånet. Dette betyr at hvis prosjektet mislykkes, kan långiverne beslaglegge prosjektmidlene og selge dem for å hente inn tapene.

Det er noen få viktige forskjeller mellom prosjektfinansiering og corporate finance. For det første brukes prosjektfinansiering vanligvis til å finansiere fysiske eiendeler, mens bedriftsfinansiering brukes til å finansiere driften av et selskap. For det andre brukes prosjektfinansiering typisk til store engangsinvesteringer, mens corporate finance brukes til mer rutinemessige finansieringsbehov.Til slutt er prosjektfinansiering typisk non-recourse-finansiering, noe som betyr at långiverne ikke kan gå etter aksjonærene i selskapet hvis prosjektet mislykkes. Bedriftsfinansiering er derimot typisk regressfinansiering, noe som betyr at långiverne kan gå etter aksjonærene hvis selskapet ikke klarer å betale gjelden.