Lindahl Likevektsdefinisjon

I en Lindahl-likevekt er hver forbrukers etterspørsel etter en vare eller tjeneste lik produsentens tilbud av den varen eller tjenesten, tatt i betraktning alle andre forbrukeres og produsenters krav og forsyninger. Likevekten er oppkalt etter den svenske økonomen Erik Lindahl. Hva betyr kvasi i lov? Ordet kvasi i lov refererer typisk til en juridisk enhet som er opprettet av en regjering, men som har noen kjennetegn ved en privat enhet. For eksempel er et kvasi-offentlig selskap et selskap som eies av staten, men som opererer i privat sektor.

Hvor mange typer likevekt er det i økonomi?

Det er tre hovedtyper av økonomisk likevekt:

1. Konkurranselikevekt
2. Delvis likevekt
3. Generell likevekt

Konkurranselikevekt oppstår når alle bedrifter i et marked konkurrerer om de samme kundene, og hvert firma prøver å maksimere sin egen fortjeneste. Denne typen likevekt oppnås vanligvis når bedrifter fritt kan gå inn og ut av markedet, og når det er perfekt informasjon om priser og produkter.

Delvis likevekt oppstår når det bare er ett marked som er i likevekt, men andre markeder er det kanskje ikke. Dette kan for eksempel skje hvis markedet for en bestemt vare er i likevekt, men markedet for arbeidskraft ikke er det. I dette tilfellet er ikke den totale økonomien i likevekt.

Generell likevekt oppstår når alle markeder i økonomien er i likevekt. Dette er bare mulig hvis det er fullkommen konkurranse i alle markeder, og hvis det ikke er eksternaliteter eller andre markedssvikt.

Hva er Samuelsons teori om offentlige goder?

I 1948 publiserte den amerikanske økonomen Paul Samuelson en artikkel med tittelen "A Worthwhile Canadian Adventure" der han skisserte en teori om offentlige goder. Samuelsons teori er basert på ideen om at det er visse typer varer eller tjenester som best leveres av myndighetene i stedet for privat sektor. Disse varene eller tjenestene er kjent som "offentlige goder".

Fellesgoder klassifiseres vanligvis i to kategorier: «rene» fellesgoder og «urene» fellesgoder. Rene offentlige goder er de som ikke er rivaliserende og ikke kan ekskluderes. Dette betyr at de kan konsumeres av alle og ingen kan utelukkes fra å konsumere dem. Eksempler på rene fellesgoder inkluderer nasjonalforsvar og gatebelysning. Urene offentlige goder er de som enten er rivaliserende eller utelukkende. Dette betyr at de kan konsumeres av noen mennesker, men ikke andre, eller at noen mennesker kan bli ekskludert fra å konsumere dem. Eksempler på urene fellesgoder inkluderer utdanning og helsetjenester.

Samuelsons teori om offentlige goder sier at generelt skal rene offentlige goder leveres av myndighetene mens urene offentlige goder skal leveres av privat sektor. Dette er fordi myndighetene er bedre rustet til å håndtere den ikke-konkurrerende og ikke-ekskluderbare naturen til rene offentlige goder, og fordi den private sektoren er bedre rustet til å håndtere den rivaliserende og ekskluderbare naturen til urene offentlige goder.

Hva er Musgrave-teorien?

Musgrave-teorien er en teori om makroøkonomisk politikk som understreker behovet for at en regjering griper inn i økonomien for å fremme økonomisk stabilitet og vekst. Teorien ble utviklet av Richard Musgrave, professor i økonomi ved Harvard University.

Musgrave-teorien er basert på ideen om at det er tre grunnleggende mål for makroøkonomisk politikk: full sysselsetting, prisstabilitet og økonomisk vekst. Musgrave hevdet at en regjering må gripe inn i økonomien for å nå disse målene. Han argumenterte også for at regjeringen burde bruke finanspolitikk (skatter og offentlige utgifter) og pengepolitikk (pengemengden og renten) for å nå disse målene.

Musgraves teori har vært innflytelsesrik i utviklingen av makroøkonomisk politikk i USA og andre land.

Hva er de 4 typene likevekt i økonomi?

Det er fire typer likevekt i økonomi:

1. Generell likevekt
2. Delvis likevekt
3. Nash likevekt
4. Walrasian likevekt