Korrelasjon: Hva det betyr i finans og formelen for å beregne det

Korrelasjon: Hva det betyr og hvordan man beregner det.

Hva er korrelasjon i analyse?

Korrelasjon er et statistisk mål på forholdet mellom to variabler. I finans brukes korrelasjon ofte for å måle i hvilken grad to eiendeler beveger seg i forhold til hverandre. En høy grad av korrelasjon mellom to eiendeler betyr at de har en tendens til å bevege seg i samme retning, mens en lav grad av korrelasjon betyr at de har en tendens til å bevege seg i motsatte retninger.

Hva er begrepet korrelasjon?

Korrelasjon er et statistisk mål som kvantifiserer styrken til sammenhengen mellom to variabler. I finans brukes korrelasjon ofte for å måle i hvilken grad to formuespriser beveger seg i forhold til hverandre. En positiv korrelasjon indikerer at de to aktivaprisene beveger seg i samme retning, mens en negativ korrelasjon indikerer at de to aktivaprisene beveger seg i motsatte retninger.

Hva er de 4 typene korrelasjon?

1. Positiv korrelasjon: En positiv korrelasjon eksisterer når to variabler beveger seg i samme retning. Med andre ord, når en variabel øker, øker også den andre variabelen. Et eksempel på en positiv korrelasjon vil være forholdet mellom hvor mye penger du bruker på bensin og antall miles bilen din kan kjøre. Jo mer penger du bruker på bensin, jo lenger kan bilen din gå.

2. Negativ korrelasjon: En negativ korrelasjon eksisterer når to variabler beveger seg i motsatte retninger. Med andre ord, når en variabel øker, reduseres den andre variabelen. Et eksempel på en negativ korrelasjon vil være forholdet mellom hvor mye penger du bruker på mat og hvor mye penger du har til overs på slutten av måneden. Jo mer penger du bruker på mat, jo mindre penger har du til overs.

3. Lineær korrelasjon: En lineær korrelasjon eksisterer når to variabler er relatert i en rett linje. Med andre ord, når en variabel øker, øker eller minker den andre variabelen med en konstant hastighet. Et eksempel på en lineær korrelasjon vil være forholdet mellom hvor mye penger du bruker på husleie og hvor mye penger du har til overs ved slutten av måneden. Jo mer penger du bruker på husleie, jo mindre penger har du til overs, men forholdet er konstant.

4. Ikke-lineær korrelasjon: En ikke-lineær korrelasjon eksisterer når to variabler er relatert i en kurve. Med andre ord, når en variabel øker, øker eller minker den andre variabelen med en skiftende hastighet. Et eksempel på en ikke-lineær korrelasjon vil være forholdet mellom hvor mye penger du bruker på kaffe og antall timer du sover om natten. Jo mer penger du bruker på kaffe, jo mindre søvn får du, men forholdet er ikke konstant.

Hvordan beregner du korrelasjon i finans?

Korrelasjon er et statistisk mål på hvordan to variabler beveger seg i forhold til hverandre. Korrelasjon måles på en skala fra -1 til 1, med en verdi på 1 som indikerer en perfekt positiv korrelasjon, en verdi på 0 indikerer ingen korrelasjon, og en verdi på -1 indikerer en perfekt negativ korrelasjon.

Det finnes en rekke måter å beregne korrelasjon på, men den vanligste er Pearson-korrelasjonskoeffisienten. Dette måler det lineære forholdet mellom to variabler og beregnes som følger:

Først beregner du gjennomsnittet av hver variabel.

Deretter beregner du forskjellen mellom hvert datapunkt og gjennomsnittet.

Kvaddra hver av disse forskjellene.

Multipliser forskjellen for hvert datapunkt i én variabel med forskjellen for det tilsvarende datapunktet i den andre variabelen.

Sum alle disse produktene.

Del summen med antall datapunkter minus ett.

Ta kvadratroten av resultatet.

Det endelige resultatet er Pearson-korrelasjonskoeffisienten.

Det er også mulig å beregne korrelasjonen mellom to variabler ved hjelp av programvare som Excel eller SPSS.

Hva er korrelasjon forklare ulike typer korrelasjon?

Korrelasjon er et statistisk mål som beskriver sammenhengen mellom to variabler. De vanligste typene av korrelasjon er Pearsons korrelasjonskoeffisient og Spearmans rangkorrelasjonskoeffisient.

Pearsons korrelasjonskoeffisient er et mål på den lineære sammenhengen mellom to variabler. Det kan variere fra -1 (perfekt negativ korrelasjon) til +1 (perfekt positiv korrelasjon).

Spearmans rangkorrelasjonskoeffisient er et mål på det monotone forholdet mellom to variabler. Det kan variere fra -1 (perfekt negativ korrelasjon) til +1 (perfekt positiv korrelasjon).