Hvordan London Interbank Bid Rate (LIBID) fungerer

London Interbank Bid Rate (LIBID) er hastigheten bankene tilbyr å låne ut penger til andre banker i Londons interbankmarked. LIBID brukes som et referanseindeks for en rekke finansielle instrumenter, inkludert lån, obligasjoner og derivater.

LIBID bestemmes av British Bankers' Association (BBA) hver dag klokken 11:00 London-tid. BBA undersøker et panel av banker for å finne ut til hvilken hastighet de er villige til å låne penger til andre banker. BBA beregner deretter LIBID ved å ta medianen av prisene som tilbys av panelet av banker.

LIBID brukes som en målestokk for en rekke finansielle instrumenter. For eksempel er mange lån priset til en spredning til LIBID. Det betyr at renten på lånet vil være LIBID pluss en viss prosent. Tilsvarende er mange obligasjoner priset til en spredning til LIBID. Dette betyr at renten på obligasjonen vil være LIBID pluss en viss prosent.

LIBID brukes også som benchmark for derivater. For eksempel er mange rentebytteavtaler priset til en spredning til LIBID. Dette betyr at renten på byttet vil være LIBID pluss en viss prosentandel.

Hva er terminstrukturen til rentene? Rentebegrepet er forholdet mellom renter på gjeld med ulik løpetid. Begrepsstrukturen kan tegnes som en rentekurve, som plotter avkastningen (renten) til et verdipapir mot dets tid til forfall. Terminstrukturen er et viktig verktøy for å forutsi fremtidige renter, da det kan gi innsikt i markedets forventninger til fremtidige renter.

Hvorfor LIBOR erstattes?

LIBOR blir erstattet av Secured Overnight Financing Rate (SOFR) som referanserenten for amerikanske dollar-denominerte derivater og andre finansielle kontrakter. Årsaken til denne utskiftningen er at LIBOR er basert på egenrapporterte lånekostnader, som kan være gjenstand for manipulasjon, mens SOFR er basert på faktiske transaksjoner.

Hva er de tre teoriene om rentestrukturen?

Den første teorien er den rene forventningsteorien, som sier at terminstrukturen til rentene er fullstendig bestemt av investorens forventninger om fremtidige renter. Denne teorien er basert på ideen om at investorer er fremtidsrettede og vil velge å investere i instrumenter med høyest forventet avkastning.

Den andre teorien er teorien om likviditetspreferanse, som sier at terminstrukturen til rentene bestemmes av etterspørselen etter og tilbudet av midler i markedet. Denne teorien er basert på ideen om at investorer har en preferanse for likviditet og vil kreve høyere avkastning for å investere i langsiktige instrumenter.

Den tredje teorien er markedssegmenteringsteorien, som sier at terminstrukturen til rentene bestemmes av ulike behov hos ulike markedsaktører. Denne teorien er basert på ideen om at ulike investorer har ulike preferanser og vil derfor kreve ulik avkastning.

Hva er teoriene om begrepsstruktur?

Det er flere teorier om begrepsstrukturen til renter. De mest fremtredende av disse teoriene er forventningshypotesen, den rene forventningshypotesen, den arbitrasjefrie prismodellen og likviditetspreferanseteorien.

Forventningshypotesen sier at terminstrukturen til rentene bestemmes av forventningene til fremtidige renter. Denne teorien er basert på ideen om at investorer vil velge å investere i instrumentet som gir høyest forventet avkastning. Den rene forventningshypotesen er en variant av forventningshypotesen som sier at terminstrukturen til rentene bestemmes av forventningene til fremtidige renter, men at disse forventningene er objektive.

Den arbitrasjefrie prismodellen sier at løpetidstrukturen på rentene bestemmes av prisene på verdipapirer med ulik løpetid. Denne teorien er basert på ideen om at investorer vil engasjere seg i arbitrage for å sikre at de ikke betaler for mye eller underbetaler for et verdipapir.

Likviditetspreferanseteorien sier at terminstrukturen til rentene bestemmes av etterspørselen etter penger. Denne teorien er basert på ideen om at folk foretrekker å holde penger fremfor andre eiendeler fordi de er mer likvide. Hva betyr Mibid? Mibid er navnet på en type rente som brukes i USA. Det står for "Minimumsbudrente." Mibid-renter er de laveste rentene bankene kan kreve på lån. Mibid-renten settes av Federal Reserve hver uke.