Statisk budsjett

Et statisk budsjett er et budsjett som ikke endres, uavhengig av faktisk aktivitetsnivå. Statiske budsjetter brukes ofte i planlegging og beslutningstaking, da de gir et klart og lettfattelig bilde av forventede kostnader. Statiske budsjetter kan imidlertid være lite fleksible og gir kanskje ikke nøyaktig informasjon hvis faktiske aktivitetsnivåer avviker vesentlig fra de som er antatt i budsjettet. Hvorfor kalles et hovedbudsjett et statisk budsjett? Et hovedbudsjett kalles et statisk budsjett fordi det ikke tar hensyn til de faktiske resultatene av driften. Den er basert på forutsetninger og estimater som ble gjort ved begynnelsen av budsjettperioden.

Hva er statiske budsjetter og statiske budsjettavvik?

Et statisk budsjett er et budsjett som ikke endres, uavhengig av det faktiske aktivitetsnivået. Denne typen budsjett brukes vanligvis kun i svært små virksomheter, eller i virksomheter med svært stabilt salg.

Det statiske budsjettavviket er forskjellen mellom det statiske budsjettet og de faktiske resultatene. Denne variansen kan brukes til å måle hvor godt et selskap oppfyller sine budsjettmål.

Hva er inkrementelt budsjett?

Inkrementelt budsjett er definert som de ekstra ressursene som kreves for å støtte et nytt initiativ eller prosjekt. Kostnadene knyttet til inkrementelt budsjett kan deles inn i tre kategorier: direkte kostnader, indirekte kostnader og ugjenkallelige kostnader.

Direkte kostnader er de som enkelt kan spores tilbake til det nye prosjektet. For eksempel, hvis et selskap lanserer et nytt produkt, vil de direkte kostnadene inkludere kostnadene for materialer, arbeidskraft og emballasje.

Indirekte kostnader er de som ikke lett kan henføres til det nye prosjektet, men som fortsatt er nødvendige for å støtte det. For eksempel kan indirekte kostnader inkludere kostnadene for forskning og utvikling, markedsføring og overhead.

Ugjenkallelige kostnader er de som allerede er påløpt og ikke kan dekkes. For eksempel, hvis et selskap allerede har investert i å utvikle et nytt produkt, vil de ugjenkallelige kostnadene inkludere kostnadene for forskningen og utviklingen som er fullført.

Det inkrementelle budsjettet er viktig fordi det lar bedrifter vurdere den sanne kostnaden for et nytt prosjekt og ta informerte beslutninger om hvorvidt de skal fortsette med det eller ikke. Uten en nøyaktig vurdering av kostnadene kan bedrifter ende opp med å investere i prosjekter som ikke er økonomisk levedyktige.

Hva betyr et statisk budsjett?

Et statisk budsjett er et budsjett som ikke endres, uavhengig av faktisk aktivitetsnivå. Denne typen budsjett brukes typisk i virksomheter med svært stabil drift, hvor det er liten variasjon i salg eller utgifter fra måned til måned. Statiske budsjetter kan også brukes i virksomheter med høye faste kostnader, hvor aktivitetsnivået har liten innvirkning på de totale kostnadene. Hvordan lager du et statisk budsjett? Et statisk budsjett er et budsjett som ikke endres, uavhengig av aktivitetsnivået i bedriften. Denne typen budsjett brukes vanligvis kun i selskaper som har et meget stabilt salgsvolum. For å lage et statisk budsjett, vil selskapet først etablere et budsjett for en periode, vanligvis ett år. Dette budsjettet vil da bli brukt uavhengig av det faktiske aktivitetsnivået i selskapet. Dersom salget skulle øke, ville bedriften fortsatt kun brukt budsjettert beløp, og dersom salget skulle gå ned, ville bedriften fortsatt bruke budsjettert beløp. Denne typen budsjett kan være nyttig i bedrifter hvor salgsvolumet ikke forventes å endre seg mye fra år til år.