Hvordan likvidasjonsverdi måler et selskaps verdi

Regnskapsmessig er likvidasjonsverdi det estimerte provenyet som ville bli mottatt fra salg av et selskaps eiendeler dersom selskapet skulle bli oppløst. Denne verdien er typisk lavere enn den virkelige markedsverdien av eiendelene, da den ikke tar hensyn til selskapets inntjeningspotensial eller fremtidig vekst.

Likvidasjonsverdi brukes vanligvis til å måle et selskaps verdi i tilfeller der det står overfor konkurs eller på annen måte er i økonomisk nød. I disse tilfellene selges selskapets eiendeler typisk ut for å betale tilbake kreditorer. Inntektene fra eiendelssalget brukes vanligvis til å betale ned selskapets gjeld, med eventuelle gjenværende midler til aksjonærene.

Mens likvidasjonsverdi vanligvis brukes som et mål på et selskaps verdi i tilfeller av økonomisk nød, kan det også brukes til å måle verdien av et selskaps eiendeler i andre situasjoner. For eksempel kan et selskap bruke likvidasjonsverdi for å estimere verdien av sine eiendeler for skatteformål.

Likvidasjonsverdien av et selskaps eiendeler kan estimeres ved hjelp av en rekke metoder, inkludert markedsverdien av eiendelene, gjenanskaffelseskostnaden for eiendelene eller bokført verdi av eiendelene. Metoden som brukes vil avhenge av typen eiendeler som er involvert og formålet med estimeringen.

Når likvidasjonsverdi skal brukes i verdivurdering?

Beslutningen om når likvidasjonsverdi skal brukes i verdsettelse avhenger av en rekke faktorer, inkludert formålet med verdsettelsen, typen eiendel som verdsettes og stadiet i selskapets livssyklus.

Generelt bør likvidasjonsverdi benyttes ved verdsettelse når selskapet er nær eller under konkurs, eller når eiendelen som verdsettes ikke forventes å generere fremtidige kontantstrømmer.

Det er noen forskjellige metoder som kan brukes til å beregne likvidasjonsverdi, men den vanligste tilnærmingen er å ganske enkelt trekke forpliktelser fra eiendeler. Denne metoden kan gi et veldig forskjellig resultat avhengig av hvordan eiendeler verdsettes (til kostpris, markedsverdi eller annet grunnlag), så det er viktig å være tydelig på forutsetningene som blir gjort.

En annen tilnærming er å beregne nåverdien av forventede fremtidige kontantstrømmer dersom selskapet skulle avvikles. Denne metoden er generelt mer nøyaktig, men den kan være ganske komplisert å beregne.

Generelt bør likvidasjonsverdi kun brukes som en siste utvei, når alle andre verdsettelsesmetoder har feilet.

Hva er likvidasjonsformelen?

Likvidasjonsformelen er den matematiske formelen som brukes til å beregne hvor mye penger et selskap eller enkeltperson ville motta hvis alle eiendelene deres ble solgt og alle deres forpliktelser ble nedbetalt. Formelen er:

Eiendeler - Forpliktelser = Likvidasjonsverdi

For eksempel, hvis et selskap har eiendeler på til sammen $1000 og forpliktelser på til sammen $500, vil selskapets likvidasjonsverdi være $500.

Hva er det første trinnet i avviklingsprosessen? Det første trinnet i avviklingsprosessen er å utnevne en likvidator. Likvidatorens rolle er å avvikle selskapets anliggender og fordele dets eiendeler til dets kreditorer. Likvidator oppnevnes vanligvis av selskapets aksjonærer. Når likvidator er utnevnt, vil de ta kontroll over selskapets eiendeler og starte prosessen med å avvikle dem.

Hvordan beregner du likvidasjonssatsen manuelt?

Forutsatt at du refererer til likvidasjonsverdien til et selskap, er beregningen relativt grei.

Det første trinnet er å bestemme verdien av selskapets eiendeler. Dette vil inkludere både materielle eiendeler (f.eks. eiendom, anlegg og utstyr) og immaterielle eiendeler (f.eks. patenter, varemerker og goodwill). Verdien av hver eiendel bør være basert på gjeldende markedsverdi.

Det andre trinnet er å trekke verdien av selskapets forpliktelser fra verdien av eiendelene. Dette vil gi deg selskapets nettoformue, som også er dens egenkapitalverdi.

Det tredje og siste trinnet er å dele egenkapitalverdien med antall utestående aksjer. Dette vil gi deg likvidasjonsverdien per aksje.

Det er viktig å merke seg at likvidasjonsverdien til et selskap ofte er forskjellig fra bokført verdi eller markedsverdi. Bokført verdi er historisk kost for eiendelene fratrukket historisk kost for forpliktelsene. Markedsverdien er hva selskapet er verdt basert på gjeldende aksjekurs. Likvidasjonsverdien er det selskapet ville vært verdt dersom det skulle selges ut på en ryddig måte.

Hva er fordelene med avvikling?

Når et selskap er insolvent, noe som betyr at det ikke kan betale gjelden sin, kan avvikling være det eneste alternativet. Likvidering er prosessen med å selge ut alle selskapets eiendeler og bruke inntektene til å betale kreditorer. Når selskapets gjeld er betalt, deles eventuelle gjenværende eiendeler ut til aksjonærene.

Det er flere fordeler med avvikling. For det første lar det selskapet betale ned gjeld og kreditorer.Dette kan hjelpe selskapet å unngå konkurs, som kan være en lang og kostbar prosess. For det andre kan avvikling hjelpe selskapets aksjonærer til å få en viss verdi for investeringen. Endelig kan avvikling hjelpe selskapets ansatte ved å gi dem sluttvederlag og andre goder.