Hvordan De Jure Corporations fungerer

De jure-selskaper er virksomheter som er lovlig innlemmet i samsvar med lovene i jurisdiksjonen de opererer i. I de fleste tilfeller innebærer dette innlevering av papirer til det aktuelle offentlige organet og betaling av eventuelle nødvendige gebyrer. Når en virksomhet er stiftet, anses den å være en separat juridisk enhet fra eierne. Det betyr at virksomheten kan inngå kontrakter, eie eiendom, og bli saksøkt i eget navn.

Det er mange fordeler med å innlemme en bedrift. Noe av det viktigste er at det kan bidra til å beskytte eierne mot å bli holdt personlig ansvarlig for gjeld og forpliktelser til virksomheten. Dette er fordi selskapet anses å være en separat juridisk enhet fra sine eiere. En annen fordel er at et selskap kan fortsette å eksistere selv om dets eiere dør eller forlater virksomheten. Dette er ikke tilfellet med enkeltpersonforetak og interessentskap, som oppløses dersom eieren dør eller forlater virksomheten.

Å innlemme en virksomhet kan også gjøre det lettere å skaffe kapital ved å selge aksjer i virksomheten til investorer. Og i noen tilfeller kan inkorporering gi visse skattefordeler.

Det er selvfølgelig også noen ulemper ved å innlemme en bedrift. Den ene er at det kan være kostbart og tidkrevende å sette opp og vedlikeholde et selskap. I tillegg er selskaper underlagt mer statlig regulering enn andre forretningsstrukturer. Til slutt, fordi eierne av et selskap ikke er personlig ansvarlige for gjelden og forpliktelsene til virksomheten, kan de være mindre motiverte til å styre virksomheten nøye og kan ta mer risiko enn de ville gjort hvis de var personlig ansvarlige. Hvem er en de jure regissør? En de jure direktør er en person som er gyldig oppnevnt som styremedlem i et selskap i samsvar med selskapets vedtekter og gjeldende lov. En de jure-direktør blir noen ganger referert til som en "naturlig person-direktør".

Hva er de jure anerkjennelse av stat?

De jure anerkjennelsen av en stat er den formelle anerkjennelsen av en stat av andre stater. Dette i motsetning til de facto anerkjennelse, som er anerkjennelse i praksis.

De jure anerkjennelse er en politisk handling som vanligvis gjenspeiles i en bilateral diplomatisk avtale, for eksempel en traktat om vennskap, handel og navigasjon, eller et mer formelt anerkjennelsesdokument. Det innebærer imidlertid ikke nødvendigvis diplomatiske forbindelser.

De jure anerkjennelse skal ikke forveksles med anerkjennelse av regjeringen, som er den formelle anerkjennelsen av regjeringen i en stat. Dette er en egen sak, og en stat kan de jure bli anerkjent av andre stater selv om dens regjering ikke er anerkjent.

Hvem har makten i de jure regjeringen?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av den aktuelle regjeringen. I et demokrati ligger den ultimate makten hos folket, som velger embetsmenn til å representere dem og ta avgjørelser på deres vegne. I et diktatur har lederen eller det regjerende partiet typisk mest makt, selv om det kan være noen kontroller og balanser på plass for å forhindre maktmisbruk.

Hvordan kan de facto-selskap testes? Et de facto selskap er et selskap som ikke er formelt organisert under statlig lov, men som likevel fungerer som et selskap. For å bli betraktet som et de facto-selskap, må enheten oppfylle visse krav, inkludert å ha et firmanavn, ha et styre og ha aksjonærer. I tillegg må enheten være engasjert i forretningsaktiviteter, og må behandle seg selv som et selskap for skatte- og ansvarsformål. Hva er nødvendig for å danne et de jure-selskap? For å danne et de jure-selskap må følgende elementer være til stede: et selskapsbrev gitt av staten, et styre, aksjonærer og bedriftsledere. Styret må vedta vedtekter som skisserer regler og forskrifter for selskapet, og aksjonærene må velge styret. Bedriftssjefene skal styre den daglige driften av selskapet.