Hva er vektet alfa?

Vektet alfa er et mål på en aksjes ytelse som tar hensyn til både kursbevegelsene til aksjen og volumet av aksjer som omsettes. Den vektede alfaen beregnes ved å ta produktet av aksjens alfa og aksjens vekt.

Alfaen er et mål på aksjens prisutvikling. Alfaen beregnes ved å ta forskjellen mellom aksjens avkastning og avkastningen til referanseindeksen, og deretter dele på aksjens standardavvik.

Vekten er et mål på betydningen av aksjen i porteføljen. Vekten beregnes ved å ta aksjens markedsverdi og dele den med den totale markedsverdien til porteføljen.

Hvordan fungerer Barchart TrendSpotter?

Barcharts TrendSpotter er et automatisert teknisk analysesystem som bruker mønstergjenkjenning for å identifisere markedstrender. Systemet ser etter spesifikke pris- og volummønstre som har vært assosiert med tidligere markedsreverseringer. Når disse mønstrene er identifisert, gir systemet et kjøps- eller salgssignal.

TrendSpotter-systemet er basert på et sett med regler som ble utviklet av Barcharts team av analytikere. Disse reglene blir stadig finpusset og oppdatert etter hvert som markedet endrer seg. Systemet er designet for å være objektivt og objektivt, og for å ta følelser ut av ligningen.

TrendSpotter-systemet er eksklusivt tilgjengelig for Barchart-abonnenter.

Hva er vektet alfa i Barchart?

Vektet alfa er et mål på en aksjes ytelse som tar hensyn til selskapets kapitalisering. Jo høyere vektet alfa, jo mer har aksjen steget eller falt over en ettårsperiode. Barchart beregner vektet alfa som:

(((Close - PrevClose) / PrevClose) + 2*(Close - Open)) / ((Høy - Lav) + (Close - Open)/2)

hvor :
Lukk = aksjens nåværende kurs
PrevClose = aksjens kurs for ett år siden
Åpen = aksjens åpningskurs i dag
Høy = aksjens høyeste kurs i dag
Lav = aksjens laveste kurs i dag

Den vektede alfaen er nyttig for å se hvordan en aksje har prestert over en lengre periode, i stedet for bare å se på aksjens nåværende pris. Hvordan beregnes alfa? Alfa er et mål på den risikojusterte ytelsen til en investering. Den beregnes ved å trekke den risikofrie avkastningen fra porteføljens avkastning, og deretter dele på porteføljens volatilitet. Hva betyr lav alfa i en aksje? En lav alfa betyr at en aksje ikke presterer så godt som referanseindeksen. For eksempel, hvis en aksje har en alfa på -0,5, betyr det at den underpresterer referanseindeksen med 0,5 %. Hva er en høy alfa? En høy alfa betyr at investeringens meravkastning er høyere enn det som forventes gitt risikonivået målt ved beta. Et høyt alfa indikerer at investeringen gjør det bedre enn det som forventes gitt risikonivået.