Hva er solvensforholdet?

Solvensgraden er en av nøkkelberegningene for å måle bedrifters evne til å dekke gjeld og andre typer forpliktelser. Solvensgraden tjener til å indikere om kontantstrømmen (eller kontantstrømmen), det vil si pengene som er tilgjengelige for selskapet, er tilstrekkelig til at den kan møte sin korte og langsiktige gjeld.

Jo lavere soliditetsgraden til et selskap er, desto mer sannsynlig er det at det ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser og ikke vil betale gjelden.

Hvordan beregnes soliditetsgraden?

Som det fremgår av bildet, må omløpsmidlene deles med kortsiktig gjeld for å beregne solvensgraden.

Hvordan beregnes solvensgraden?

Solvensgraden måler kontantstrøm i stedet for nettoinntekt, men tar også hensyn til avskrivning av selskapets eiendeler. Det vil si at den måler evnen til å oppfylle alle dine forpliktelser og ikke bare din gjeld.

Soliditetsgraden til ethvert selskap bør sammenlignes med konkurrentene innen samme sektor i stedet for isolert sett. For eksempel kan selskaper i sektorer der de tradisjonelt har høyere gjeld ha bedre solvensprosent enn andre i sektorer som teknologi.
Solvens kalkulator