Hva er intercorporate investering?

Intercorporate investering er en investering gjort av ett selskap i et annet. Dette kan ta form av egenkapitalinvesteringer, lån eller kjøp av eiendeler. Formålet med interkorporasjonsinvesteringer er typisk å få en finansiell eierandel i det andre selskapet, utvide ens forretningsdrift eller begge deler.

Det er flere grunner til at et selskap kan velge å foreta en interkorporasjonsinvestering. Investeringsselskapet kan for eksempel tro at målselskapet er undervurdert og representerer en god investeringsmulighet. Eller investeringsselskapet kan ønske å kjøpe målselskapet direkte.

Intercorporate investeringer kan gjøres av strategiske eller økonomiske årsaker, eller begge deler. For eksempel kan et selskap foreta en egenkapitalinvestering i et annet selskap for å få plass i målselskapets styre. Dette vil gi investeringsselskapet en viss grad av kontroll over målselskapets virksomhet. Alternativt kan et selskap gi et lån til et annet selskap for å sikre en gunstig rente.

Internasjonale investeringer kan gjøres direkte eller indirekte gjennom investeringsselskaper som holdingselskaper eller venturekapitalselskaper. Investeringen kan gjøres i form av kontanter, eller gjennom utstedelse av gjeld eller egenkapital.

Internasjonal investering kan være en kompleks og risikabel innsats. Investeringsselskapet må nøye vurdere de økonomiske og juridiske implikasjonene av en slik investering. I tillegg må det investerende selskapet være sikker på at det har ressurser og kompetanse til å forvalte investeringen.

Hva er ASC Topic 946?

ASC Topic 946, Business Combinations, etablerer standarder for innregning, måling og offentliggjøring av virksomhetssammenslutninger. Standarden krever at alle virksomhetssammenslutninger skal regnskapsføres til virkelig verdi, med eventuell goodwill som en eiendel. Standarden krever også at det gis visse opplysninger i regnskapet for å gi informasjon om arten og de økonomiske effektene av virksomhetssammenslutninger.

Kan et aksjeselskap investere i et annet selskap?

Et aksjeselskap kan investere i et annet selskap gjennom en prosess som kalles fusjon eller oppkjøp. I en fusjon går to selskaper sammen for å danne et nytt selskap. Ved et oppkjøp kjøper ett selskap et annet selskap.

Det er mange grunner til at et selskap ønsker å investere i et annet selskap. For eksempel kan et selskap ønske å utvide virksomheten til et nytt marked, eller det kan være lurt å kjøpe et selskap som har et verdifullt produkt eller en verdifull tjeneste.

Det er flere måter å strukturere en fusjon eller oppkjøp på, og vilkårene for avtalen vil bli forhandlet mellom de to selskapene. I noen tilfeller kan selskapene ganske enkelt bli enige om å slå sammen virksomhetene sine. I andre tilfeller kan ett selskap kjøpe alle aksjene i det andre selskapet.

Det er en rekke faktorer å vurdere når du bestemmer deg for å investere i et annet selskap. For eksempel må du vurdere den økonomiske stabiliteten til selskapet, potensialet for vekst og tilpasningen mellom de to selskapene. Du må også vurdere risikoen knyttet til avtalen, for eksempel muligheten for at avtalen ikke går gjennom eller at det nye selskapet ikke vil lykkes.

Hva er innskudd mellom selskaper i henhold til Companies Act 2013?

Bedriftsinnskudd er midler som et selskap skaffer fra investorer og bruker til egne formål. Midlene kan brukes til å finansiere selskapets virksomhet, utvide virksomheten eller foreta oppkjøp. Bedriftsinnskudd er en type gjeld, og vilkårene i innskuddsavtalen mellom selskapet og investoren vil bestemme rente- og tilbakebetalingsplanen.

Hvordan avskriver du investering i datterselskap?

Forutsatt at du sikter til et oppkjøp av et datterselskap, er det generelt to måter å avskrive investeringen på. Den første er å amortisere investeringen over datterselskapets levetid. Det andre er å ta en engangsavskrivning når datterselskapet er kjøpt opp. Hvordan registrerer du investeringer fra et annet selskap på balansen? Når ett selskap kjøper et annet selskap, blir investeringen bokført i balansen som en "aktiva". Verdien av eiendelen er lik prisen betalt for selskapet, minus eventuelle kontanter eller gjeld som ble overtatt som en del av handelen.