Hva er et S Corp?

Et S-selskap, for USAs føderale inntektsskatteformål, er et nært holdt selskap som oppfyller visse kvalifikasjoner under underkapittel S i Internal Revenue Code. S-selskaper er ikke underlagt selskapsskatt; snarere overføres inntektene eller tapene deres til aksjonærene og beskattes på aksjonærenes individuelle selvangivelser.

For å kvalifisere som et S-selskap må et selskap oppfylle følgende krav:

- Være et innenlandsk selskap
- Kun ha tillatte aksjonærer, som inkluderer enkeltpersoner, visse truster og eiendom, og kan ikke inkludere partnerskap, selskaper eller ikke-bosatte utlendinger
- Har ikke mer enn 100 aksjonærer
- Har bare én aksjeklasse

Hvis et selskap oppfyller disse kravene, kan det velge å bli beskattet som et S-selskap ved å sende inn Skjema 2553 med Internal Revenue Service. Må S corp-eiere være på lønn? Ja, S corp-eiere må stå på lønn for å få kompensasjon for arbeidet sitt. Denne kompensasjonen må være rimelig for å unngå skattemessige konsekvenser.

Hva er skattefordelene til et S-selskap?

Den viktigste skattefordelen til et S-selskap er at det lar virksomheten unngå dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatning oppstår når et selskap beskattes på overskuddet, og deretter beskattes aksjonærene igjen på utbyttet de mottar. Med et S-selskap beskattes virksomheten bare én gang, på aksjonærnivå. Dette kan spare virksomheten for en betydelig sum penger i skatt.

En annen fordel med et S-selskap er at det kan hjelpe virksomheten med å spare på lønnsskatt. Dette er fordi virksomheten kan velge å få noen av inntektene behandlet som utbytte, som ikke er underlagt lønnsskatt. Dette kan være en betydelig besparelse for bedrifter med høy inntekt.

Samlet sett kan skattefordelene til et S-selskap være betydelige. Det er imidlertid viktig å merke seg at det også er noen potensielle ulemper å vurdere. For eksempel er S-selskaper underlagt strengere krav enn andre typer virksomhet, og de kan være dyrere å sette opp og vedlikeholde. Kan jeg sende inn mine personlige skatter til S-selskapet mitt? Nei, du kan ikke sende inn dine personlige skatter til S-selskapet ditt. Et S-selskap er en separat juridisk enhet fra sine eiere, og må derfor levere sin egen selvangivelse.

Kan et S-korp avskrive en bil?

Ja, et S-selskap kan avskrive en bil. Det er imidlertid noen begrensninger og krav som må oppfylles for at avskrivningen skal være gyldig.

Bilen skal brukes til forretningsformål. Dette innebærer at bilen primært skal brukes til virksomhetens næringsvirksomhet, og ikke til personlig bruk.

Bilen skal brukes i bedriftens handel eller virksomhet. Det betyr at bilen ikke kan brukes av personlige årsaker, selv om den brukes i forretningsøyemed.

Bilen skal brukes til produksjon av inntekt. Det betyr at bilen ikke kan brukes av personlige årsaker, selv om den brukes i forretningsøyemed.

Bilen skal benyttes i driften av virksomheten. Det betyr at bilen ikke kan brukes av personlige årsaker, selv om den brukes i forretningsøyemed.

Hvis alle disse kravene er oppfylt, kan S-selskapet avskrive bilen.

Hva er den beste forretningsenheten for skatteformål?

Den beste forretningsenheten for skatteformål avhenger av en rekke faktorer, inkludert virksomhetens struktur, virksomhetens aktiviteter, eiernes personlige skattesituasjon og virksomhetens inntekt. De vanligste forretningsenhetene er enkeltpersonforetak, partnerskap, aksjeselskaper (LLC) og selskaper. Hver har sine egne skatteregler og implikasjoner, så det er viktig å velge den rette for virksomheten din.

Enkeltpersonforetak er den enkleste næringsstrukturen, og de beskattes som en del av eierens personlige inntekt. Det betyr at eieren betaler personlig inntektsskatt av virksomhetens overskudd, og selve virksomheten beskattes ikke særskilt. Partnerskap er like, men det er to eller flere eiere, og hver eier betaler skatt på sin andel av overskuddet. LLC-er er mer komplekse, og de kan skattlegges som enten enkeltpersonforetak eller partnerskap, avhengig av hvor mange eiere det er. Selskaper er den mest komplekse forretningsstrukturen, og de beskattes separat fra eiernes personlige inntekter.

Det er ingen "beste" forretningsenhet for skatteformål, da det beste valget avhenger av den spesifikke virksomheten og dens eiere. Enkeltpersonforetak og partnerskap har imidlertid en tendens til å ha enklere skatteregler og implikasjoner enn LLCer og selskaper, så de kan være et godt valg for bedrifter som nettopp har startet opp.