Hva er et røverkjøp i finans?

Når et selskap er ute etter å kjøpe et annet selskap, vil de ofte forhandle frem en kjøpesum. Denne kjøpesummen er vanligvis basert på verdien av målselskapets eiendeler. Noen ganger vil imidlertid de to selskapene bli enige om en kjøpesum som er mindre enn verdien av målselskapets eiendeler. Dette er kjent som et røverkjøp.

Et røverkjøp kan skje av en rekke årsaker. For eksempel kan målselskapet være i økonomisk nød og kjøperen kan være i stand til å forhandle seg frem til en lavere pris. Eller målselskapets eiendeler kan være undervurdert av en eller annen grunn. Uansett årsak kan et røverkjøp være en god deal for erververen.

Det er imidlertid også noen risiko forbundet med røverkjøp. For eksempel kan målselskapets eiendeler vise seg å være mindre verdt enn kjøpesummen, eller målselskapet kan ha skjulte forpliktelser som ikke oppdages før etter at oppkjøpet er gjennomført. Som sådan må innkjøpere være forsiktige når de forhandler om et røverkjøp. Hva er det andre navnet på prute? Det andre navnet på et røverkjøp er en fusjon eller et oppkjøp.

Hva er forskjellen mellom goodwill og røverkjøp?

Når et selskap kjøper et annet selskap, kan det betale mer enn den virkelige markedsverdien av målselskapets eiendeler. Det overskytende beløpet over virkelig markedsverdi av eiendelene kalles goodwill. Goodwill er en immateriell eiendel som oppstår når et selskap kjøper et annet for en pris som er høyere enn den virkelige markedsverdien av målets eiendeler.

Et røverkjøp er et oppkjøp der prisen betalt er mindre enn den virkelige markedsverdien av målets eiendeler. Ved et røverkjøp skaffer erververen målets eiendeler med rabatt. Forskjellen mellom virkelig markedsverdi av eiendelene og betalt pris regnskapsføres som gevinst ved oppkjøpet.

Hvilken innvirkning har et tilbud på kjøp?

Et røverkjøpsopsjon er et alternativ som lar innehaveren kjøpe en bestemt eiendel til en pris under gjeldende markedsverdi. Denne typen opsjoner brukes ofte i fusjoner og oppkjøp, der kjøperen kan ønske å kjøpe målselskapets eiendeler til en lavere pris for å redusere den totale kostnaden ved oppkjøpet.

Det er flere fordeler som en kjøper kan oppnå ved å bruke et røverkjøpsalternativ. For det første lar opsjonen kjøperen låse en kjøpesum for målselskapets eiendeler som er under gjeldende markedsverdi. Dette kan potensielt spare kjøperen for en betydelig sum penger, da markedsverdien av eiendelene kan øke over tid. For det andre gir opsjonen kjøperen fleksibilitet til å bestemme når opsjonen skal utøves, basert på markedsforholdene på det tidspunktet. Dette gjør at kjøperen kan time kjøpet for å dra nytte av eventuelle nedgangstider i markedet, noe som kan resultere i en lavere kjøpesum.

Det er også noen risikoer forbundet med å bruke et røverkjøpsalternativ. For det første kan markedsverdien av eiendelene synke over tid, noe som vil føre til at kjøperen betaler mer for eiendelene enn de er verdt. For det andre kan opsjonen utløpe før kjøperen er klar til å kjøpe eiendelene, noe som vil miste opsjonen og eventuelle besparelser.

Hvordan beregnes goodwill eller gevinst fra gode kjøp?

I regnskap er goodwill en immateriell eiendel som oppstår når en kjøper kjøper en eksisterende virksomhet og betaler mer for virksomheten enn den virkelige verdien av dens netto identifiserbare eiendeler. Beløpet betalt for virksomheten over virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler balanseføres som goodwill.

Gevinst fra rimelige kjøp er overskuddet mellom kjøpesummen og virkelig verdi av de ervervede netto eiendeler. Det resultatføres som gevinst i den perioden oppkjøpet skjer.

Er negativ goodwill et røverkjøp?

Nei, negativ goodwill er ikke et røverkjøp. Faktisk er det faktisk en regnskapsfeil som oppstår når kjøpesummen til et oppkjøpt selskap er større enn virkelig verdi av netto eiendeler. Dette gir en negativ saldo på goodwillkontoen, som deretter avskrives mot selskapets øvrige eiendeler.