Hva er et realisert tap?

Et realisert tap er en reduksjon i verdien av en eiendel som allerede er solgt eller på annen måte avhendet. Et realisert tap anses å være «realisert» når eiendelen ikke lenger eies av skattyter.

Skattemessig behandles et realisert tap generelt som et fradragsberettiget tap. Dette innebærer at tapet kan brukes til å motregne annen skattepliktig inntekt på skattyters selvangivelse.

Det er enkelte særregler som gjelder for realiserte tap, som begrensningene for tap ved vaskesalg og behandling av tap på samleobjekter.

Hvis du har ytterligere spørsmål om realiserte tap, vennligst kontakt en skatteekspert.

Hva betyr Realisert i regnskap?

Begrepet "realisert" i regnskapet refererer til innregning av inntekt eller gevinst på investeringer eller andre eiendeler. Når en eiendel selges eller på annen måte avhendes, realiseres vanligvis gevinstene eller tapene på transaksjonen. Hvis du for eksempel selger en aksje med fortjeneste, blir fortjenesten realisert. Selger du en eiendom med tap, realiseres tapet. Hva er et kortsiktig realisert tap? Et kortsiktig realisert tap er et tap som påløper på en investering som holdes i en kort periode.

Er det forskjell på kortsiktige og langsiktige tap?

Det er skattemessig forskjell på kortsiktige og langsiktige tap. Kortsiktige tap er de som påløper på investeringer holdt i ett år eller mindre, mens langsiktige tap er de som påløper på investeringer holdt i mer enn ett år. Kortsiktige tap kan brukes til å oppveie kortsiktige gevinster, men langsiktige tap kan bare brukes til å oppveie langsiktige gevinster. Hva er forskjellen mellom urealisert og realisert gevinsttap? Urealisert gevinst eller tap er differansen mellom kjøpesummen og dagens markedsverdi av en investering som ikke er solgt. En realisert gevinst eller tap er forskjellen mellom kjøpesummen og salgsprisen på en investering.

Hva er langsiktig tap?

Det er noen forskjellige typer langsiktige tap som kan pådras, men de koker alle i hovedsak ned til tap som ikke kan dekkes inn i inneværende skatteår. Dette kan skyldes en rekke ulike faktorer, men den vanligste årsaken er at tapet kommer fra salg av en anleggsmiddel. Kapital eiendeler kan inkludere ting som aksjer, obligasjoner, eiendom og andre investeringer.

Langsiktige tap kan også oppstå fra næringsutgifter som ikke kan trekkes fra i inneværende skatteår. Dette kan skje dersom virksomheten ikke er lønnsom i inneværende år, eller hvis utgiftene overstiger inntektsbeløpet fra virksomheten.

I begge tilfeller kan langsiktige tap overføres til fremtidige skatteår og brukes til å utligne eventuelle fremtidige gevinster. Dette kan være en nyttig måte å redusere din samlede skatteplikt, men det er viktig å huske på at langsiktige tap kun kan utlignes mot langsiktige gevinster. Kortsiktige tap kan kun utlignes mot kortsiktige gevinster.