Hva er Enterprise Risk Management (ERM) og hvordan fungerer det?

Hva er Enterprise Risk Management (ERM) og hvordan fungerer det?

Hva gjør bedriftsrisikostyring?

Enterprise risk management (ERM) er en koordinert tilnærming til å håndtere en organisasjons eksponering for risiko. Den omfatter alle risikoer, inkludert finansiell, operasjonell, strategisk og omdømmerisiko. ERM er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å identifisere og håndtere risikoer før de blir til problemer eller katastrofer.

Målet med ERM er å hjelpe organisasjoner med å ta informerte beslutninger om hvordan de skal håndtere risiko. Dette inkluderer å bestemme hvilke risikoer som skal tas, hvilke risikoer som skal unngås, og hvordan man best kan håndtere risikoene som tas. ERM er en proaktiv tilnærming til risikostyring som søker å identifisere og redusere risikoer før de oppstår.

ERM er en prosess som bør integreres i alle aspekter av en organisasjons drift. Det begynner med en risikovurdering, som brukes til å identifisere og prioritere risikoer. Når risikoer er identifisert, kan organisasjoner utvikle og implementere strategier for å håndtere dem. Disse strategiene kan inkludere risikounngåelse, risikoreduksjon, risikooverføring eller en kombinasjon av disse tilnærmingene.

Organisasjoner bør med jevne mellomrom gjennomgå ERM-programmene sine for å sikre at de er effektive og oppdaterte. Dette kan gjøres gjennom interne revisjoner eller eksterne revisjoner av tredjepartsorganisasjoner.

Hva er de 8 komponentene i ERM?

De åtte komponentene i enterprise risk management (ERM) er:

1. Risikoidentifikasjon
2. Risikovurdering
3. Risikokontroll
4. Risikofinansiering
5. Risikostyring
6. Enterprise risiko ledelsesinformasjonssystem
7. Risikokultur
8. Kontinuerlig forbedring

1. Risikoidentifikasjon er prosessen med å identifisere risikoer som potensielt kan påvirke oppnåelsen av en organisasjons mål.

2. Risikovurdering er prosessen med å evaluere identifiserte risikoer og bestemme deres sannsynlighet og potensielle påvirkning.

3. Risikokontroll er prosessen med å implementere tiltak for å redusere eller eliminere identifiserte risikoer.

4. Risikofinansiering er prosessen med å sette av midler for å dekke potensielle tap som kan følge av risiko.

5. Risikostyring er prosessen med å etablere og vedlikeholde et rammeverk for effektiv risikostyring.

6. Informasjonssystem for bedriftsrisikostyring er et system som fanger opp og lagrer data relatert til risiko og risikostyringsaktiviteter.

7. Risikokultur er felles verdier, tro og holdninger angående risiko i en organisasjon.

8. Kontinuerlig forbedring er prosessen med kontinuerlig gjennomgang og forbedring av risikostyringsprosesser og prosedyrer.

Hva er viktigheten av ERM-verktøy og teknologi i risikostyring?

Det er mange ERM-verktøy og -teknologier tilgjengelig for risikoforvaltere, hver med sine egne fordeler og ulemper. Det viktigste er å velge riktig verktøy for den aktuelle jobben, og å bruke det effektivt.

Noen vanlige ERM-verktøy og -teknologier inkluderer:

-Risikoregistre
-Risikokart
-Risikomodeller
-Risikoprogramvare

Risikoregistre brukes til å spore og administrere risikoer på en pågående basis. De kan brukes til å identifisere og vurdere risikoer, samt til å overvåke og kontrollere dem.

Risikokart er grafiske representasjoner av risikoer som kan hjelpe risikoledere til å visualisere og forstå sammenhengene mellom ulike risikoer.

Risikomodeller er matematiske eller statistiske modeller som kan brukes til å forutsi sannsynligheten for at visse hendelser inntreffer, og for å estimere den potensielle effekten av disse hendelsene.

Risikoprogramvare er et verktøy som kan brukes til å automatisere risikostyringsprosessen, og for å gjøre det enklere å lagre og analysere risikodata.