Forstå risikokontroll

"Forstå risikokontroll" refererer til prosessen med å identifisere, vurdere og håndtere risikoer. Det innebærer å forstå arten av risikoer, deres potensielle innvirkning på organisasjonen, og trinnene som kan tas for å kontrollere eller redusere dem. Risikokontroll er en kritisk del av ethvert risikostyringsprogram og bidrar til å sikre at risikoer identifiseres og håndteres på en proaktiv og effektiv måte.

Hva er de tre typene risikokontroll?

Det er 3 typer risikokontroll:

1. Forhåndskontroll

Forhåndskontroll er typen risikokontroll som settes på plass før en potensiell risiko har en sjanse til å materialisere seg. Et eksempel på dette vil være å implementere en policy som pålegger alle ansatte å bruke vernebriller når de arbeider med kjemikalier.

2. Etterkontroll

Etterkontroll er typen risikokontroll som settes på plass etter at en potensiell risiko allerede har materialisert seg. Et eksempel på dette kan være å installere sikkerhetskameraer på en parkeringsplass etter at det har skjedd en rekke bilinnbrudd.

3. Redusering

Redusering er typen risikokontroll som settes på plass for å redusere virkningen av en potensiell risiko. Et eksempel på dette vil være å ha en plan på plass for å evakuere en bygning i tilfelle brann.

Hva er noen eksempler på ofte brukte risikokontroller?

Det finnes mange typer risikokontroller som kan brukes i ulike situasjoner, men noen av de vanligste er:

- Sørge for at det er klare og konsise retningslinjer og prosedyrer på plass, slik at alle vet hva som forventes av dem og hva man skal gjøre i ulike situasjoner

- Sørge for at det er effektiv kommunikasjon mellom alle nivåer i en organisasjon, slik at alle er klar over potensielle risikoer og kan handle deretter

- Gjennomføre regelmessige treningsøkter på risikostyring og sikkerhetsprosedyrer

-Utføre regelmessige revisjoner og gjennomganger av risikostyringsprosedyrer for å identifisere eventuelle forbedringsområder

-Å ha en klar og konsis prosedyre for hendelsesrapportering på plass, slik at eventuelle hendelser kan skje raskt og effektivt behandlet

Hva er de 5 hovedrisikotypene som bedrifter står overfor?

1. Strategiske risikoer: Dette er risikoer knyttet til virksomhetens overordnede retning, og kan inkludere ting som endringer i konkurranselandskapet, teknologiske forstyrrelser eller endringer i kundepreferanser.

2. Operasjonelle risikoer: Dette er risikoer som oppstår fra den daglige driften av virksomheten, og kan inkludere ting som forsyningskjedeavbrudd, IT-brudd eller naturkatastrofer.

3. Finansielle risikoer: Dette er risikoer knyttet til den økonomiske helsen til virksomheten, og kan inkludere ting som valutasvingninger, renteendringer eller kredittrisiko.

4. Samsvarsrisikoer: Dette er risikoer knyttet til overholdelse av lover og forskrifter, og kan inkludere ting som regulatoriske endringer eller nye samsvarskrav.

5. omdømmerisiko: Dette er risiko knyttet til omdømmet til virksomheten, og kan inkludere ting som negativ omtale eller tilbakeslag i sosiale medier.

Hva er risiko- og kontrollmatrise?

En risiko- og kontrollmatrise er et verktøy som brukes av organisasjoner for å hjelpe med å identifisere, vurdere og håndtere risikoer. Matrisen kan brukes til å identifisere og kategorisere risikoer, for å vurdere sannsynligheten og virkningen av disse risikoene, og for å bestemme den beste måten å håndtere dem på.

Matrisen er vanligvis delt inn i fire kvadranter, der hver kvadrant representerer et annet risikonivå. Kvadrantene er vanligvis merket "Høy risiko/høy kontroll", "Høy risiko/lav kontroll", "Lav risiko/høy kontroll" og "Lav risiko/lav kontroll".

Høy risiko/høy kontroll: Denne kvadranten representerer risikoer som både har høy sannsynlighet og stor innvirkning. Dette er risikoene som bør prioriteres høyest når det gjelder styring og kontroll.

Høy risiko/lav kontroll: Denne kvadranten representerer risikoer med høy sannsynlighet, men lav innvirkning. Selv om disse risikoene fortsatt bør håndteres og kontrolleres, krever de kanskje ikke samme grad av oppmerksomhet som de i høyrisiko-/høykontrollkvadranten.

Lav risiko/høy kontroll: Denne kvadranten representerer risikoer med lav sannsynlighet, men høy innvirkning. Disse risikoene bør håndteres og kontrolleres, men krever kanskje ikke samme grad av oppmerksomhet som de i høyrisiko-/høykontrollkvadranten.

Lav risiko/lav kontroll: Denne kvadranten representerer risikoer som både har lav sannsynlighet og lav innvirkning. Disse risikoene trenger kanskje ikke å gis samme grad av oppmerksomhet som de i de andre kvadrantene, men de bør fortsatt overvåkes.

Hva er de 5 risikokontrolltiltakene?

1. Risikoidentifikasjon

Det første trinnet i risikokontroll er å identifisere hvilke risikoer som utgjør den største trusselen for organisasjonen. Dette kan gjøres gjennom en rekke metoder, inkludert intervjuer, undersøkelser og dataanalyse.

2.Risikovurdering

Når risikoene er identifisert, må de vurderes med tanke på deres potensielle innvirkning og sannsynlighet for å inntreffe. Dette vil bidra til å prioritere hvilke risikoer som må håndteres først.

3. Risikoreduksjon

Når risikoene er prioritert, kan det tas skritt for å redusere dem. Dette kan innebære endring av prosesser, implementering av kontroller eller økt overvåking.

4. Risikoovervåking

Etter at risikoene er redusert, er det viktig å overvåke dem fortløpende for å sikre at kontrollene er effektive og for å identifisere eventuelle nye risikoer som kan ha oppstått.

5. Risikorapportering

Risikostyring bør være en pågående prosess, og risikoer bør rapporteres regelmessig til toppledelsen. Dette vil bidra til å sikre at risikoer blir effektivt håndtert og at eventuelle nye risikoer raskt blir identifisert og adressert.