Hva er den virkelige effektive valutakursen (REER) og dens ligning?

Den reelle effektive valutakursen (REER) er en indeks som måler den relative verdien av en valuta mot en kurv av andre valutaer. Kurven med valutaer består vanligvis av valutaene til landets viktigste handelspartnere. REER tar hensyn til effektene av inflasjon og brukes til å måle et lands konkurranseevne.

REER beregnes ved å bruke følgende ligning:

REER = (valutaverdi i hjemland / valutaverdi i fremmed land) x (fremmedlands prisnivå / hjemlands prisnivå)

hvor:

Valutaverdi i hjemland = Pris på utenlandsk valuta i hjemland

Valutaverdi i utenlandsk land = Pris på hjemmevaluta i fremmed land

Utenlandsks prisnivå = Pris på en varekurv og tjenester i det fremmede landet

Hjemlandets prisnivå = Prisen på en kurv med varer og tjenester i hjemlandet

For eksempel hvis valutaverdien i USA er $1,00 og valutaverdien i Japan er ¥120,00, da vil REER være:

REER = ($1,00 / ¥120,00) x (Japans prisnivå / USAs prisnivå)

Hvis REER er større enn 1, vurderes valutaen å bli overvurdert. Hvis REER er mindre enn 1, anses valutaen å være undervurdert.

Hva er ligningen for reell valutakurs?

Realvalutakursen er den relative prisen på to valutaer, justert for inflasjon. Med andre ord er det kjøpekraften til en valuta i forhold til en annen. Den reelle valutakursen kan beregnes ved å bruke følgende formel:

REER = (S/P)*(e/p)

hvor:

S = nominell valutakurs (dvs. markedskursen )
P = innenlandsk prisnivå
e = utenlandsk prisnivå
p = kjøpekraftsparitet (PPP)

Realvalutakursen er viktig for makroøkonomisk analyse fordi den er et mål på et lands konkurranseevne. Et land med høy realkurs sies å ha en «sterk» valuta, mens et land med lav realkurs sies å ha en «svak» valuta.

Hva er REER og NEER?

REER (Real Effective Exchange Rate) er en indeks som måler den relative verdien av en valuta i forhold til dens kjøpekraft. REER tar ikke bare hensyn til valutakursen mellom to valutaer, men også de relative prisene på varer og tjenester i hvert land. REER brukes som et mål på en valutas konkurranseevne.

NEER (Nominal Effective Exchange Rate) er en indeks som måler den relative verdien av en valuta i forhold til dens kjøpekraft. NEER tar hensyn til valutakursen mellom to valutaer, men tar ikke hensyn til de relative prisene på varer og tjenester i hvert land. NEER brukes som et mål på en valutas kjøpekraft.

Hvordan beregner du REER og NEER?

For å beregne den reelle effektive valutakursen (REER), må du ta den nominelle effektive valutakursen (NEER) og justere den for inflasjon. Formelen for REER er:

REER = NEER / (KPI for hjemland / KPI for utlandet)

For å beregne den nominelle effektive valutakursen (NEER), må du ta et vektet gjennomsnitt av et lands valutakurser mot sine viktigste handelspartnere. Vektene er basert på den relative betydningen av handelspartneren, målt ved handelsvolumet. Formelen for NEER er:

NEER = Σ (Vekselkurs for hjemlandet mot handelspartner x Handelsvolum med handelspartner) / Σ (Handelsvolum med handelspartner)

Hva menes med nominell effektiv valutakurs?

Den nominelle effektive valutakursen (NEER) er det vektede gjennomsnittet av et lands valuta mot en kurv av utenlandsk valuta, vanligvis brukt av sentralbanker som et mål på landets valutastyrke. Vektene er utledet fra handelsstrømmene av landets eksport og import. NEER kan sees på som et mål på et lands samlede konkurranseevne i internasjonal handel.

Hva er den reelle valutakursen definert som? Realvalutakurs (RER) er definert som kjøpekraften til en valuta i forhold til en annen ved gjeldende valutakurser og priser. Det er forholdet mellom antall enheter av en gitt valuta som kreves for å kjøpe en enhet av en annen valuta til gjeldende valutakurser. For eksempel vil den reelle valutakursen mellom amerikanske dollar og euro være antallet amerikanske dollar som kreves for å kjøpe én euro multiplisert med prisen på en euro i amerikanske dollar. Hvis den reelle valutakursen er større enn 1, er valutaen undervurdert (dvs. amerikanske dollar er relativt billigere enn euro).