Inne i den nominelle effektive valutakursen (NEER)

Den nominelle effektive valutakursen (NEER) er et vektet gjennomsnitt av et lands valuta i forhold til en indeks eller kurv med andre hovedvalutaer. NEER brukes til å måle et lands valuta i forhold til dets handelspartnere. Vektene er basert på betydningen av landets handelspartnere. NEER brukes som et mål på et lands valutakonkurranseevne.

Hva påvirker den nominelle valutakursen?

Nominell valutakurs bestemmes av tilbud og etterspørsel etter en valuta. Etterspørselen etter en valuta påvirkes hovedsakelig av følgende faktorer:

- Nivået på økonomisk aktivitet i landet. Går det bra med økonomien, vil det bli større etterspørsel etter valutaen.

- Renten i landet. Høyere renter har en tendens til å tiltrekke seg flere utenlandske investeringer, og dermed mer etterspørsel etter valutaen.

- Inflasjonsnivået i landet. Hvis inflasjonen er høy, vil valutaen miste verdi i forhold til andre valutaer, og det blir mindre etterspørsel etter den.

- Den politiske stabiliteten i landet. Hvis landet er politisk stabilt, vil det bli større tillit til valutaen, og dermed større etterspørsel etter den. Er nominelle eller reelle valutakurser mer nyttige? Nominelle valutakurser er mer nyttige for å sammenligne de relative verdiene til forskjellige valutaer. Reelle valutakurser er mer nyttige for å sammenligne kjøpekraften til forskjellige valutaer.

Hva betyr REER under 100?

Hvis REER for en valuta er under 100, betyr det at valutaen er undervurdert. Dette kan skje av en rekke årsaker, som for eksempel at et lands inflasjonsrate er lavere enn inflasjonsraten til dets handelspartnere, eller at landets renter er høyere enn rentene til handelspartnerne.

En valuta som er undervurdert i forhold til sine handelspartnere vil sannsynligvis øke i verdi, mens en valuta som er overvurdert sannsynligvis vil svekke seg. Hva mener du med nominell effektiv valutakurs? Den nominelle effektive valutakursen (NEER) er et uveid gjennomsnitt av et lands valuta i forhold til en indeks eller kurv av andre valutaer. NEER måler den totale prisen på et lands valuta i form av kjøpekraft. NEER kan brukes til å vurdere et lands konkurranseevne når det gjelder eksportpriser, så vel som inflasjonspress. NEER kan også brukes som et verktøy for pengepolitikken, da det kan bidra til å måle det riktige rentenivået.

Hva skjer når den nominelle valutakursen øker? Når den nominelle valutakursen øker, øker kjøpekraften til den innenlandske valutaen i forhold til utenlandsk valuta. Dette betyr at varer og tjenester kjøpt med innenlandsk valuta blir billigere for utlendinger, og eksport vil bli dyrere for innenlandske forbrukere. Nettoeffekten er typisk en økning i etterspørselen etter den innenlandske valutaen, som fører til en appresiering.